Δίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών:

Α <-x

Όσο A < = y επανάλαβε

A<- Α + z

Τέλος_επανάληψης

Να γράψετε στο τετράδιό σας πόσες φορές εκτελείται η εντολή A <- Α + z για κάθε έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς των τιμών των μεταβλητών x, y και z:

1.   x = 0 y = 8 z = 3
2.   x = 7 y = 10 z = 5
3.   x = -10 y = -5 z = -1
4.   x = 10 y = 5 z = 2

Μονάδες 8

Θέματα σε pdf, 2004,Επαναληπτικές, Ημερήσια