Να γράψεις πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει δύο αριθμούς, θα υπολογίζει το Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη (ΜΚΔ) και το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) και τέλος θα τυπώνει τα αποτελέσματα.

Υπόδειξη: Για δύο αριθμούς x, y ισχύει: x∙y = ΜΚΔ(x,y) ∙ ΕΚΠ(x,y)

ΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕ1_ΜΚΔ_ΕΚΠ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β
ΑΡΧΗ
ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ 2 ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ'
ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β
ΓΡΑΨΕ 'ΜΚΔ = ', ΜΚΔ(Α,Β)
ΓΡΑΨΕ 'ΕΚΠ = ', ΕΚΠ(Α,Β)
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

! Υπολογιστικά
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΚΔ(x,y): ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: x,y, temp, i
ΛΟΓΙΚΕΣ: βρέθηκε
ΑΡΧΗ
βρέθηκε<--ψευδής
ΑΝ x-y<0 ΤΟΤΕ
  temp <-- y
  y<-- x
  x <-- temp
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
i<-- y
ΟΣΟ (βρέθηκε = ψευδής) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  ΑΝ (x mod i = 0) ΚΑΙ (y mod i = 0) ΤΟΤΕ
    ΜΚΔ <-- i
    βρέθηκε <-- αληθής
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  i<-- i - 1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

! ΕΚΠ σε σχέση με το ΜΚΔ
! x * y = ΕΚΠ (x, y) * ΜΚΔ (x, y)
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΠ(x,y): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: x,y
ΑΡΧΗ
ΕΚΠ <-- x*y / ΜΚΔ(x,y)
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ