Έστω ο μονοδιάστατος πίνακας Α:

5                 2                 3                 8                 7                 4                10               12

Να σχεδιάσετε τον πίνακα Β[6] μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών:

  1. Β[Α[1] – Α[3]] <- Α[5]
  2. Β[Α[7] – Α[5]] <- Α[2] + Α[7]
  3. Β[Α[6]] <- Α[4]
  4. Β[Α[1] + Α[4] – Α[8]] <- Α[3] + Α[8]
  5. Β[Α[8] DIV 2] <- A[3] MOD 2
  6. B[A[1] MOD A[4]] <- A[6] + 4

Μονάδες 12

ΛΥΣΗ

B[2] = 7 B[3] = 12 B[4] = 8 B[1] = 15 B[6] = 1 B[5] = 8 ή Πίνακας Β: 15 7 12 8 8 1

Τα θέματα σε pdf, 2016, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια, Νέο