Δίνεται η παρακάτω εντολή:

Για i από τ1 μέχρι τ2 με_βήμα β

Εντολή1

Τέλος_επανάληψης

Να γράψετε στο τετράδιό σας πόσες φορές εκτελείται η εντολή1 για κάθε έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς των τιμών των μεταβλητών τ1, τ2 και β.

1.   τ1=5 τ2=0 β=-2
2.   τ1=5 τ2=1 β=2
3.   τ1=5 τ2=5 β=1
4.   τ1=5 τ2=6,5 β=0,5

Μονάδες 4