α. Ποιες μεταβλητές ονομάζονται καθολικές; (μονάδες 2)

β. Η χρήση καθολικών μεταβλητών σε ένα πρόγραμμα καταστρατηγεί μία από τις βασικές αρχές του τμηματικού προγραμματισμού (ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα). Να αναφέρετε ποια είναι αυτή η ιδιότητα και να εξηγήσετε γιατί καταστρατηγείται. (μονάδες 4)

Μονάδες 6

ΛΥΣΗ

Δείτε στην παράγραφο 10.6, την ενότητα Απεριόριστη εμβέλεια (σελ. 184) του σχολικού βιβλίου.

α. Καθολικές ονομάζονται οι μεταβλητές οι οποίες είναι γνωστές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε τμήμα προγράμματος, άσχετα που δηλώθηκαν.

β. Η χρήση των καθολικών μεταβλητών καταστρατηγεί την αρχή της αυτονομίας των υποπρογραμμάτων, που ορίζει ότι κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα. Αυτό συμβαίνει επειδή οποιαδήποτε αλλαγή στην τιμή της από το υποπρόγραμμα στο οποίο έχει δηλωθεί, επηρεάζει και όλα τα άλλα τμήματα του προγράμματος.

Τα θέματα σε pdf, 2016, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια, Νέο