Θέμα Α, Ερώτημα 5, 2016, Επαναληπτικές, Ημερήσια, Παλαιό

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

Για K από A μέχρι B μεβήμα Γ
       Εμφάνισε K
Τέλος
επανάληψης

Να γράψετε στο τετράδιό σας για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις τις τιμές των Α, Β, Γ, έτσι ώστε το αντίστοιχο τμήμα αλγορίθμου να εμφανίζει:

  1. όλους τους περιττούς ακεραίους από το 100 μέχρι το
  2. όλους τους ακεραίους από το -20 μέχρι και το 10 σε φθίνουσα σειρά.
  3. όλα τα πολλαπλάσια του 3 από το 1 μέχρι το 80.

Μονάδες 9

Θέματα σε pdf, 2016, Ημερήσια, Επαναληπτικές, Παλαιό

ΛΥΣΗ

  1. Α = 101, Β = 999, Γ = 2
  2. Α = 10, Β = -20, Γ = -1
  3. Α = 3, Β = 80, Γ = 3