Υπολογισμός της ημερομηνίας του ΠΑΣΧΑ

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει έναν φυσικό αριθμό Χ, ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα έτος και στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει την ημερομηνία (N) που αντιστοιχεί στο Πάσχα του έτους αυτού, χρησιμοποιώντας την παρακάτω μέθοδο υπολογισμού:

Y1 = X mod 4 
Y2 = X mod 7 
Y3 = X mod 19 
K = 19 * Y3 + 16 
Y4 = K mod 30 
L = 2*Y1 + 4 * Y2 + 6 * Y4 
Y5 = L mod 7 
N = Y4 + Y5 + 3

(να λάβετε υπ’ όψη σας ότι σε περίπτωση που το Ν υπερβαίνει τον αριθμό 30 τότε το Πάσχα αντιστοιχεί στο μήνα Μάιο, αλλιώς αντιστοιχεί στο μήνα Απρίλιο)

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

7.10, Παράδειγμα, Κόστος Υπολογιστών

Το επόμενο πρόγραμμα υπολογίζει το συνολικό κόστος παραγγελιών υπολογιστών. Το πρόγραμμα διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ποσότητα της παραγγελίας και την τιμή του ενός υπολογιστή, υπολογίζει και γράφει το συνολικό κόστος καθώς και το αντίστοιχο κόστος του ΦΠΑ. Ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 18%.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κόστος_Υπολογιστών 
! Πρόγραμμα υπολογισμού κόστους παραγγελίας υπολογιστών 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΦΠΑ=0.18 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα, Τιμή_μονάδας, Κόστος 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστος 
ΑΡΧΗ 
! Εισαγωγή δεδομένων 
ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την ποσότητα της παραγγελίας'
ΔΙΑΒΑΣΕ Ποσότητα
ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την τιμή του υπολογιστή' 
ΔΙΑΒΑΣΕ Τιμή_μονάδας 
! Υπολογισμοί 
Κόστος <-- Ποσότητα* Τιμή_μονάδας 
Αξία_ΦΠΑ <-- Κόστος*ΦΠΑ 
Συνολικό_κόστος <-- Κόστος+Αξία_ΦΠΑ 
! Εμφάνιση αποτελεσμάτων
ΓΡΑΨΕ 'Το κόστος των',Ποσότητα,'υπολογ. είναι ',Κόστος
ΓΡΑΨΕ ' Η αξία του ΦΠΑ είναι', Αξία_ΦΠΑ 
ΓΡΑΨΕ 'Το συνολικό κόστος είναι', Συνολικό_κόστος 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ερώτημα 1, Θέμα A, 2008, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις, 1-5, και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

  1. Τα προβλήματα, με κριτήριο το είδος της επίλυσης που επιζητούν, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: επιλύσιμα, ανοικτά και άλυτα.
  2. Μια υπολογιστική διαδικασία που δεν τελειώνει μετά από συγκεκριμένο αριθμό βημάτων αποτελεί αλγόριθμο.
  3. Η εγγραφή είναι δομή δεδομένων η οποία αποτελείται από πεδία που αποθηκεύουν χαρακτηριστικά.
  4. Η αντικειμενοστραφής σχεδίαση εκλαμβάνει τις «ενέργειες» ως πρωτεύοντα δομικά στοιχεία ενός προγράμματος.
  5. Σε μία συνάρτηση δεν επιτρέπεται η χρήση της εντολής ΔΙΑΒΑΣΕ.

Μονάδες 10

Τα θέματα σε pdf, 2008, Επαναληπτικές, Ημερήσια