Το επόμενο πρόγραμμα υπολογίζει το συνολικό κόστος παραγγελιών υπολογιστών. Το πρόγραμμα διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ποσότητα της παραγγελίας και την τιμή του ενός υπολογιστή, υπολογίζει και γράφει το συνολικό κόστος καθώς και το αντίστοιχο κόστος του ΦΠΑ. Ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 18%.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κόστος_Υπολογιστών 
! Πρόγραμμα υπολογισμού κόστους παραγγελίας υπολογιστών 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΦΠΑ=0.18 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα, Τιμή_μονάδας, Κόστος 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστος 
ΑΡΧΗ 
! Εισαγωγή δεδομένων 
ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την ποσότητα της παραγγελίας'
ΔΙΑΒΑΣΕ Ποσότητα
ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την τιμή του υπολογιστή' 
ΔΙΑΒΑΣΕ Τιμή_μονάδας 
! Υπολογισμοί 
Κόστος <-- Ποσότητα* Τιμή_μονάδας 
Αξία_ΦΠΑ <-- Κόστος*ΦΠΑ 
Συνολικό_κόστος <-- Κόστος+Αξία_ΦΠΑ 
! Εμφάνιση αποτελεσμάτων
ΓΡΑΨΕ 'Το κόστος των',Ποσότητα,'υπολογ. είναι ',Κόστος
ΓΡΑΨΕ ' Η αξία του ΦΠΑ είναι', Αξία_ΦΠΑ 
ΓΡΑΨΕ 'Το συνολικό κόστος είναι', Συνολικό_κόστος 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ