Θέμα Α, Ερώτημα 2, 2016, Ημερήσια, Παλαιό

Να αναφέρετε επιγραμματικά πέντε από τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού.

Μονάδες 10

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  (5 από τα παρακάτω 6)

  1. Δημιουργία απλούστερων προγραμμάτων.
  2. Άμεση μεταφορά των αλγορίθμων σε προγράμματα.
  3. Διευκόλυνση ανάλυσης του προγράμματος σε τμήματα.
  4. Περιορισμός των λαθών κατά την ανάπτυξη του προγράμματος.
  5. Διευκόλυνση στην ανάγνωση και κατανόηση του προγράμματος από τρίτους.
  6. Ευκολότερη διόρθωση και συντήρηση.

Θέμα Α, Ερώτημα 3, 2007, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα κατά βήματα:

Βήμα 1: Αν Α > 0 τότε πήγαινε στο Βήμα 5

Βήμα 2: Αν Α = 0 τότε πήγαινε στο Βήμα 7

Βήμα 3: Τύπωσε “Αρνητικός’’

Βήμα 4: Πήγαινε στο Βήμα 8

Βήμα 5: Τύπωσε “Θετικός’’

Βήμα 6: Πήγαινε στο Βήμα 8

Βήμα 7: Τύπωσε “Μηδέν’’

Βήμα 8: Τύπωσε “Τέλος’’

  1. Να σχεδιάσετε το ισοδύναμο διάγραμμα ροής.

Μονάδες 6

  1. Να κωδικοποιήσετε τον αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα σύμφωνα με τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού.

Μονάδες 5

Τα θέματα σε pdf, 2007, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια