α. Να αναφέρετε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα.

Μονάδες 3

β.  Να περιγράψετε μια από αυτές τις ιδιότητες.

Μονάδες 2

Τα θέματα σε pdf, 2009, Επαναληπτικές, Ημερήσια