Δίνονται οι παρακάτω έννοιες:

 1. Λογικός τύπος δεδομένων
 2. Επιλύσιμο
 3. Ακέραιος τύπος δεδομένων
 4. Περατότητα
 5. Μεταβλητή
 6. Ημιδομημένο
 7. Πραγματικός τύπος δεδομένων
 8. Σταθερά
 9. Αδόμητο
 10. Καθοριστικότητα
 11. Άλυτο
 12. Ανοικτό

Να γράψετε στο τετράδιό σας ποιες από τις παραπάνω έννοιες:

α.   είναι στοιχεία μιας γλώσσας προγραμματισμού;  Μονάδες 5

β.   ανήκουν σε κατηγορίες προβλημάτων;  Μονάδες 5

ΛΥΣΗ:

α : 1, 3, 5, 7, 8

β : 2, 6, 9, 11, 12

Θέματα σε pdf, 2001, Ημερήσια, Μαΐου-Ιουνίου