Το παιχνίδι τρίλιζα παίζεται με διαδοχικές κινήσεις δύο παικτών σε έναν πίνακα Τ[3,3]. Οι παίκτες συμπληρώνουν εναλλάξ μια θέση του πίνακα, τοποθετώντας ο μεν πρώτος το σύμβολοχαρακτήρα ‘Χ’, ο δε δεύτερος το σύμβολο–χαρακτήρα ‘Ο’.

Νικητής είναι ο παίκτης που θα συμπληρώσει πρώτος μια τριάδα όμοιων συμβόλων σε κάποια γραμμή, στήλη ή διαγώνιο του πίνακα. Αν ο πίνακας συμπληρωθεί χωρίς νικητή, το παιχνίδι θεωρείται ισόπαλο.

Α. Να γράψετε πρόγραμμα στη «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο:

 1. Να τοποθετεί σε κάθε θέση του πίνακα Τ τον χαρακτήρα ‘-’.

Μονάδες 2

 1. Για κάθε κίνηση:

α. Να δέχεται τις συντεταγμένες μιας θέσης του πίνακα Τ και να τοποθετεί στην αντίστοιχη θέση το σύμβολο του παίκτη. Να θεωρήσετε ότι οι τιμές των συντεταγμένων είναι πάντοτε σωστές (1 έως 3) είναι όμως αποδεκτές, μόνον αν η θέση που προσδιορίζουν δεν περιέχει ήδη ένα σύμβολο παίκτη.

Μονάδες 4

β. Να ελέγχει εάν με την κίνησή του ο παίκτης νίκησε. Για τον σκοπό αυτόν, να καλεί τη συνάρτηση ΝΙΚΗΣΕ, που περιγράφεται στο ερώτημα Β.

Μονάδες 2

 1. Να τερματίζει το παιχνίδι, εφόσον σημειωθεί ισοπαλία ή νικήσει ένας από τους δύο παίκτες.

Μονάδες 2

 1. Να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα (πρώτος παίκτης/ δεύτερος παίκτης/ισοπαλία) το αποτέλεσμα του παιχνιδιού.

Μονάδες 2

Β. Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση ΝΙΚΗΣΕ, η οποία θα δέχεται τον πίνακα Τ και τις συντεταγμένες (Γ, Σ) μιας θέσης του πίνακα και θα επιστρέφει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, αν υπάρχει τρεις φορές το ίδιο σύμβολο, σε τουλάχιστον μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Στη γραμμή Γ.
 2. Στη στήλη Σ.
 3. Στην κύρια διαγώνιο (δηλαδή Γ=Σ).
 4. Στη δευτερεύουσα διαγώνιο (δηλαδή Γ+Σ=4).

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η συνάρτηση να επιστρέφει την τιμή ΨΕΥΔΗΣ.

Μονάδες 8

Τα θέματα σε pdf, 2009, Επαναληπτικές, Ημερήσια

ΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΛΙΖΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Τ[3, 3] 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Γ, Σ, Ι, J, ΚΙΝΗΣΕΙΣ
 ΛΟΓΙΚΕΣ: ΝΙΚΗ, ΠΑΙΖΕΙ_Ο_1ΟΣ
ΑΡΧΗ
!Α1
 ΓΙΑ Γ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
  ΓΙΑ Σ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
   Τ[Γ, Σ] <- '-'
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

!Α2
 ΚΙΝΗΣΕΙΣ <- 0
 ΝΙΚΗ <- ΨΕΥΔΗΣ                         ! ΤΙΜΗ ΦΡΟΥΡΟΣ
 ΟΣΟ ( ΝΙΚΗ = ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ < 9) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
   ΔΙΑΒΑΣΕ Γ, Σ
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Τ[Γ, Σ] = '-'
  ΑΝ ΚΙΝΗΣΕΙΣ mod 2 = 1 ΤΟΤΕ
   Τ[Γ, Σ] <- 'Χ'
  ΑΛΛΙΩΣ
   Τ[Γ, Σ] <- 'Ο'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΚΙΝΗΣΕΙΣ <- ΚΙΝΗΣΕΙΣ + 1
  ΝΙΚΗ <- ΝΙΚΗΣΕ(Τ, Γ, Σ)
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! ΕΞΟΔΟΣ
 ΑΝ ΝΙΚΗ = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ                      ! ΕΧΟΥΜΕ ΝΙΚΗ
  ΑΝ ΚΙΝΗΣΕΙΣ mod 2 = 1 ΤΟΤΕ
   ΓΡΑΨΕ 'ΝΙΚΗΣΕ Ο 1ΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ'
  ΑΛΛΙΩΣ
   ΓΡΑΨΕ 'ΝΙΚΗΣΕ Ο 2ΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΑΛΛΙΩΣ                            ! ΕΧΟΥΜΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
  ΓΡΑΨΕ 'ΙΣΟΠΑΛΙΑ'
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

! Α2 Β ΤΡΟΠΟΣ
! ΚΙΝΗΣΕΙΣ <- 0
! ΠΑΙΖΕΙ_Ο_1ΟΣ <- ΑΛΗΘΗΣ
! ΝΙΚΗ <- ΨΕΥΔΗΣ                         ! ΤΙΜΗ ΦΡΟΥΡΟΣ
! ΟΣΟ ( ΝΙΚΗ = ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ < 9) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
!  ΚΙΝΗΣΕΙΣ <- ΚΙΝΗΣΕΙΣ + 1
!  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
!  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Τ[Γ, Σ] = '-'
!  ΑΝ ΠΑΙΖΕΙ_Ο_1ΟΣ = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
!   Τ[Γ, Σ] <- 'Χ'
!  ΑΛΛΙΩΣ
!   Τ[Γ, Σ] <- 'Ο'
!  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
!  ΝΙΚΗ <- ΝΙΚΗΣΕ(Τ, Γ, Σ)
!  ΑΝ ΠΑΙΖΕΙ_Ο_1ΟΣ = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
!   ΠΑΙΖΕΙ_Ο_1ΟΣ <- ΨΕΥΔΗΣ
!  ΑΛΛΙΩΣ
!   ΠΑΙΖΕΙ_Ο_1ΟΣ <- ΑΛΗΘΗΣ
!  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
! ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
                                    !ΕΞΟΔΟΣ
! ΑΝ ΝΙΚΗ = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ                      ! ΕΧΟΥΜΕ ΝΙΚΗ
!  ΑΝ ΠΑΙΖΕΙ_Ο_1ΟΣ = ΨΕΥΔΗΣ ΤΟΤΕ  ! ΑΝΑΠΟΔΑ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Ο ΠΑΙΚΤΗΣ
!   ΓΡΑΨΕ 'ΝΙΚΗΣΕ Ο 1ΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ'
!  ΑΛΛΙΩΣ
!   ΓΡΑΨΕ 'ΝΙΚΗΣΕ Ο 2ΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ'
!  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
! ΑΛΛΙΩΣ                            ! ΕΧΟΥΜΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
!  ΓΡΑΨΕ 'ΙΣΟΠΑΛΙΑ'
! ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΝΙΚΗΣΕ(Τ, Γ, Σ): ΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Γ, Σ, Ι, J
 ΛΟΓΙΚΕΣ: ΤΡΙΛΙΖΑ
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Τ[3, 3] 
ΑΡΧΗ
! Α ΤΡΟΠΟΣ
!ΕΛΕΓΧΩ ΑΝ Η ΓΡΑΜΜΗ ΕΧΕΙ ΤΡΙΛΙΖΑ
! ΤΡΙΛΙΖΑ <- ΑΛΗΘΗΣ
! ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
!  ΑΝ Τ[Γ, Σ] <> Τ[Γ, J] ΤΟΤΕ
!   ΤΡΙΛΙΖΑ <- ΨΕΥΔΗΣ
!  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
! ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! ΑΝ ΤΡΙΛΙΖΑ = ΨΕΥΔΗΣ ΤΟΤΕ
!ΕΛΕΓΧΩ ΑΝ Η ΣΤΗΛΗ ΕΧΕΙ ΤΡΙΛΙΖΑ
!  ΤΡΙΛΙΖΑ <- ΑΛΗΘΗΣ
!  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
!   ΑΝ Τ[Γ, Σ] <> Τ[Ι, Σ] ΤΟΤΕ
!    ΤΡΙΛΙΖΑ <- ΨΕΥΔΗΣ
!   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
!  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
! ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

! ΑΝ ΤΡΙΛΙΖΑ = ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ Γ = Σ ΤΟΤΕ
!ΕΛΕΓΧΩ ΑΝ Η ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΡΙΛΙΖΑ
!  ΤΡΙΛΙΖΑ <- ΑΛΗΘΗΣ
!  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
!   ΑΝ Τ[Γ, Σ] <> Τ[Ι, Ι] ΤΟΤΕ
!    ΤΡΙΛΙΖΑ <- ΨΕΥΔΗΣ
!   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
!  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
! ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

! ΑΝ ΤΡΙΛΙΖΑ = ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ Γ + Σ = 4 ΤΟΤΕ
!ΕΛΕΓΧΩ ΑΝ Η ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΡΙΛΙΖΑ
!  ΤΡΙΛΙΖΑ <- ΑΛΗΘΗΣ
!  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
!   ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
!    ΑΝ Ι + J = 4 ΤΟΤΕ
!     ΑΝ Τ[Γ, Σ] <> Τ[Ι, J] ΤΟΤΕ
!      ΤΡΙΛΙΖΑ <- ΨΕΥΔΗΣ
!     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
!    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
!   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
!  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
! ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

! ΝΙΚΗΣΕ <- ΤΡΙΛΙΖΑ

! Β ΤΡΟΠΟΣ
 ΑΝ (Τ[Γ, 1] = Τ[Γ, 2] ΚΑΙ Τ[Γ, 1] = Τ[Γ, 3]) Η 
   (Τ[1, Σ] = Τ[2, Σ] ΚΑΙ Τ[1, Σ] = Τ[3, Σ]) Η 
   ((Τ[1, 1] = Τ[2, 2] ΚΑΙ Τ[1, 1] = Τ[3, 3]) ΚΑΙ Γ = Σ) Η 
   ((Τ[3, 1] = Τ[2, 2] ΚΑΙ Τ[3, 1] = Τ[1, 3]) ΚΑΙ Γ + Σ = 4) ΤΟΤΕ
   ΝΙΚΗΣΕ <- ΑΛΗΘΗΣ
 ΑΛΛΙΩΣ
   ΝΙΚΗΣΕ <- ΨΕΥΔΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
</code class="language-javascript">