Ηλικία εξεταζομένων εξεταστικού κέντρου

Να υλοποιηθεί πρόγραμμα που διαβάζει τον αριθμό των αιθουσών ενός εξεταστικού κέντρου και κατόπιν το αριθμό των ατόμων που μπορεί να υποδεχθεί κάθε αίθουσα. Για κάθε αίθουσα θα διαβάζει την ηλικία των εξεταζόμενων και υπολογίζει και εμφανίζει την μεγαλύτερη, την μικρότερη ηλικία και τον μέσο όρο.
Προέκταση: Θα εμφανίζει τον μεγαλύτερο, μικρότερο εξεταζόμενο του εξεταστικού κέντρου και τον συνολικό μέσο όρο ηλικίας τους.

ΛΥΣΗ

(περισσότερα…)

Ύψος μαθητών σχολείου

Να υλοποιηθεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το ύψος των μαθητών των τάξεων του σχολείου. Αρχικά θα διαβάζει και θα εκτυπώνει το τμήμα, κατόπιν θα διαβάζει το ύψος μαθητών μέχρι να διαβαστεί η τιμή 0. Για κάθε τμήμα υπολογίζεται και εμφανίζεται ο ΜΟ όρος ύψους των μαθητών.
Το διάβασμα των τμημάτων σταματά όταν διαβαστεί διαβαστεί η τιμή ΤΕΛΟΣ.

ΛΥΣΗ

(περισσότερα…)

Άσκηση 14, Παράρτημα Α, ΙΕΠ, Επαναλήψεις, Επιβίβαση – Αποβίβαση Ασανσέρ

Σ’ ένα ασανσέρ επιτρέπεται να επιβιβασθούν 8 άτομα και το μέγιστο επιτρεπτό ωφέλιμο βάρος στο ασανσέρ είναι 900 κιλά. Το ασανσέρ ξεκινά όταν γεμίσει (όταν το σύνολο των ατόμων δεν ξεπερνά τα 8 άτομα ή αν το συνολικό βάρος δεν υπερβαίνει τα 900 κιλά) ή όταν δεν υπάρχει άλλο άτομο για να επιβιβασθεί στον όροφο που έχει σταματήσει. Το ασανσέρ κάνει συνολικά 8 στάσεις. Σε κάθε στάση, εκτός της τελευταίας, το πρόγραμμα εμφανίζει το μήνυμα “Υπάρχει άτομο να εισέλθει; (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)”. Αν η απάντηση είναι “ΝΑΙ” εισάγεται το βάρος του ατόμου και έτσι σηματοδοτείται η επιβίβασή του στο ασανσέρ. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί η απάντηση “ΟΧΙ” και να σταματήσει η επιβίβαση.
Επίσης σε κάθε στάση, εκτός από την πρώτη, το πρόγραμμα εμφανίζει το μήνυμα “Υπάρχει άτομο να εξέλθει; (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)”, αν η απάντηση είναι “ΝΑΙ” εισάγεται το βάρος του ατόμου και έτσι* σηματοδοτείται η επιβίβαση αποβίβαση στο ασανσέρ. Η πα­ραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί η απάντηση “ΟΧΙ”.
Να γραφεί πρόγραμμα που να περιγράφει την παραπάνω λειτουργία του ασανσέρ και στο τέλος να τυπώνει το σύνολο των ατόμων που εισείλθαν στο ασανσέρ στη 1η στάση και το σύνολο των ατόμων που αποβιβάστηκαν στην 8η στάση.
Παρατήρηση*: Απαραίτητη προσθήκη στην αρχική άσκηση, για να λυθεί χωρίς τη βοήθεια πινάκων.

(περισσότερα…)