Σε ένα σχολείο η φοίτηση ενός μαθητή χαρακτηρίζεται ως επαρκής, εάν το σύνολο όλων των απουσιών του δεν ξεπερνά τις 100, εκ των οποίων οι 60 είναι δικαιολογημένες ή το σύνολο
των απουσιών του δεν ξεπερνά τις 160 και οι 120 είναι δικαιολογημένες και ο Μέσος όρος βαθμολογίας του μαθητή μεγαλύτερος του 15. Διαφορετικά η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής.
Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο:
1) Να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τον Μέσο Όρο του μαθητή, το σύνολο των Δικαιολογημένων και το σύνολο των Αδικαιολόγητων απουσιών του.
2) Να εμφανίζει το μήνυμα ’Φοίτηση επαρκής’ ή ’Φοίτηση ανεπαρκής’, ανάλογα με τις απουσίες του.

ΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ παρα_α_5
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: d, a, mo

!1η περίπτωση - επαρκής φοίτηση
! d + a < 100 και d <= 60
! ή
! d + a < 160 και d <= 120 και mo > 15
! αλλιώς
!2η περίπτωση - μή επαρκής φοίτηση

ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ mo, d, a
Αν ( d + a < 100 και d <= 60 ) ή (d + a < 160 και d <= 120 και mo > 15) τότε
γράψε 'επαρκής φοίτηση'
Αλλιώς
γράψε 'μη επαρκής φοίτηση'
τέλος_αν
Τέλος_προγράμματος