! 4. Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο να διαβάζει το όνομα ενός υπαλλήλου, τις ώρες
! εργασίας και το ωρομίσθιο του.
! Οι κρατήσεις που γίνονται στον υπάλληλο είναι 15%, αν ο μισθός του είναι μέχρι 1.000?,
! διαφορετικά είναι 20%.
! Σε περίπτωση που ο υπάλληλος έχει λιγότερες από 15 ώρες εργασίας τότε
! οι παραπάνω κρατήσεις μειώνονται κατά 2%.
! Υπόδειξη: Ο μισθός κάθε υπαλλήλου υπολογίζεται από τον τύπο:
! Ώρες x Ωρομίσθιο – Κρατήσεις

!Και οι κρατήσεις από τον τύπο:
!Κρατήσεις=(Ώρες x Ωρομίσθιο) x Ποσοστό/100

! Α ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ par_a_2_5_epilogi_4
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ω, ωρ, μισθός, κρατήσεις
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ον
ΑΡΧΗ
 ΔΙΑΒΑΣΕ ον, ω, ωρ

 μισθός <-- ω * ωρ
 Αν ω > 15 τότε
  Αν μισθός > 1000 τότε
   κρατήσεις <-- μισθός * 0.20
  αλλιώς
   κρατήσεις <-- μισθός * 0.15
  Τέλος_αν
 αλλιώς
  Αν μισθός > 1000 τότε
   κρατήσεις <-- μισθός * 0.18
  αλλιώς
   κρατήσεις <-- μισθός * 0.13
  Τέλος_αν
 Τέλος_αν

 λύση και λογικές προτάσεις και απλές επιλογές
 Αν ω > 15 και μισθός > 1000 τότε
  κρατήσεις <-- μισθός * 0.20
 τέλος_αν
 αν ω > 15 και μισθός < 1000 τότε
  κρατήσεις <-- μισθός * 0.15
 τέλος_αν
 αν ω < 15 και μισθός > 1000 τότε
  κρατήσεις <-- μισθός * 0.18
 τέλος_αν
 αν ω < 15 και μισθός < 1000 τότε
  κρατήσεις <-- μισθός * 0.13
 τέλος_αν
 μισθός <-- μίσθος - κρατήσεις
 γράψε ον, μισθός

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Β ΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ par_a_2_5_epilogi_4
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ω, ωρ, μισθός, κρατήσεις
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ον
ΑΡΧΗ
 ΔΙΑΒΑΣΕ ον, ω, ωρ

 μισθός <-- ω * ωρ
 Αν ω > 15 τότε
  Αν μισθός > 1000 τότε
   κρατήσεις <-- μισθός * 0.20
  αλλιώς
   κρατήσεις <-- μισθός * 0.15
  Τέλος_αν
 αλλιώς
  Αν μισθός > 1000 τότε
   κρατήσεις <-- μισθός * 0.18
  αλλιώς
   κρατήσεις <-- μισθός * 0.13
  Τέλος_αν
 Τέλος_αν

! λύση και λογικές προτάσεις και πολλαπλή επιλογή
 Αν ω > 15 και μισθός > 1000 τότε
   κρατήσεις <-- μισθός * 0.20
 Αλλιώς_Αν ω > 15 και μισθός < 1000 τότε
    κρατήσεις <-- μισθός * 0.15
 Αλλιώς_Αν ω < 15 και μισθός > 1000 τότε
    κρατήσεις <-- μισθός * 0.18
 Αλλιώς_Αν ω < 15 και μισθός < 1000 τότε
   κρατήσεις <-- μισθός * 0.13
! Τέλος_Αν
 μισθός <-- μίσθος - κρατήσεις
 γράψε ον, μισθός
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ