Παράρτημα Α – Οδηγίες Μαθητή (β έκδοση) – 2.5 Επιλογή
3. Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τρεις διαφορετικούς ακέραιους αριθμούς και στη συνέχεια να τυπώνει τον αριθμό που η αξία του είναι ανάμεσα στον μεγαλύτερο και στον μικρότερο από αυτούς (δηλαδή, αν δοθούν οι αριθμοί 107,53,42 τότε θα εμφανιστεί ο 53, διότι 107>53>42 ή 42<53<107).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ παρα_2_5επιλογη_ασκ3
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β, γ
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ α,β,γ

! υποθέτω ότι το α είναι μεγαλύτερο
αν α >= β και α >= γ τότε
αν β > γ τότε ! β στη μέση α>β>γ
γράψε β
αλλιώς
γράψε γ ! α>γ>β
τέλοςαν
τέλος
αν

! υποθέτω ότι το β είναι μεγαλύτερο
αν β >= γ και β>= α τότε
αν γ > α τότε ! γ στη μέση β>γ>α
γράψε γ
αλλιώς
γράψε α ! β>α>γ
τέλοςαν
τέλος
αν

! υποθέτω ότι το γ είναι μεγαλύτερο
αν γ >= α και γ>=β τότε
αν α > β τότε ! α στη μέση γ>α>β
γράψε α
αλλιώς
γράψε β ! γ>β>α
τέλοςαν
τέλος
αν

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Share This