1. Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τρεις διαφορετικούς ακέραιους αριθμούς και στη συνέχεια να τυπώνει τον αριθμό που η αξία του είναι ανάμεσα στον μεγαλύτερο και στον μικρότερο από αυτούς (δηλαδή, αν δοθούν οι αριθμοί 107,53,42 τότε θα εμφανιστεί ο 53, διότι 107>53>42 ή 42<53<107).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ παρ_α_2_5_επιλογη_ασκ3
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β, γ
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ α,β,γ

! υποθέτω ότι το α είναι μεγαλύτερο
αν α >= β και α >= γ τότε
   αν β > γ τότε ! β στη μέση α>β>γ
    γράψε β
   αλλιώς
    γράψε γ        ! α>γ>β
   τέλος_αν
τέλος_αν

! υποθέτω ότι το β είναι μεγαλύτερο
αν β >= γ και β>= α τότε
   αν γ > α τότε ! γ στη μέση β>γ>α
    γράψε γ
   αλλιώς
    γράψε α        ! β>α>γ
   τέλος_αν
τέλος_αν

! υποθέτω ότι το γ είναι μεγαλύτερο
αν γ >= α και γ>=β τότε
   αν α > β τότε ! α στη μέση γ>α>β
    γράψε α
   αλλιώς
    γράψε β       ! γ>β>α
   τέλος_αν
τέλος_αν
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ