Δίνεται το παρακάτω τμήμα κειμένου:

Οι λόγοι που αναθέτουμε την επίλυση ενός προβλήματος σε υπολογιστή σχετίζονται με:

  • την…………. 1………… των υπολογισμών.
  • την…………. 2………… των διαδικασιών.
  • την ταχύτητα εκτέλεσης των………………….. 3……………
  • το μεγάλο πλήθος των……………….. 4……………

Δίνονται οι παρακάτω λέξεις:
α. πολυπλοκότητα
β. δεδομένων
γ. ζητουμένων
δ. αληθοφάνεια
ε. πράξεων
στ. επαναληπτικότητα
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4, που βρίσκονται στα κενά διαστήματα και δίπλα να γράψετε το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ, που αντιστοιχεί στη σωστή λέξη. Δύο λέξεις δεν χρησιμοποιούνται.

Μονάδες 8

Τα θέματα σε pdf, 2008, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια