Έστω ότι η τάξη σας θα συμμετάσχει στην ημερήσια εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιεί ο Δήμος της πόλης σας. Είναι γνωστό το επίθετο κάθε μαθητή και όλοι οι μαθητές θα συμμετάσχουν στην αιμοδοσία. Να γραφεί αλγόριθμος για τη δημιουργία ουράς των μαθητών έξω από το Κέντρο αιμοδοσίας με δεδομένο ότι η ουρά θα δημιουργηθεί με βάση την αλφαβητική σειρά των επιθέτων των μαθητών.

ΛΥΣΗ: 

Η άσκηση αυτή είναι σχετικά σύνθετη επειδή αποτελείται από δύο σκέλη. Σε πρώτη φάση πρέπει να ταξινομηθούν αλφαβητικά τα επίθετα των μαθητών και κατόπιν πρέπει τα επίθετα αυτά να εισαχθούν σε µία ουρά. Η άσκηση επιλύεται µε τη βοήθεια του αλγορίθμου ταξινόμησης της παραγράφου 3.7 ή του αλγορίθμου της προηγούμενης ΔΤ2 (“έξυπνη φυσαλίδα”).