Έστω ότι σου έχουν δώσει ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή για 6 μήνες. Θέλεις να διαπραγματευτείς την τιμή αυτού του υπολογιστή για να δεις αν μπορείς να τον αλλάξεις με κάποιο άλλο μοντέλο. Η αρχική τιμή του υπολογιστή που πήρες είναι 295.600 δρχ. και σου τον προσφέρουν για 256.000 δρχ. Είναι χρήσιμο να υπολογίσεις το ποσοστό της απαξίωσης για τον υπολογιστή αυτό δεδομένου ότι το ετήσιο ποσοστό υποτίμησης υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:
ds2-kef2-te
Να σχεδιασθεί το διάγραμμα ροής και να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα υπολογίζει το ποσοστό απαξίωσης για τον υπολογιστή που πήρες για τους 6 μήνες. Στη συνέχεια να γενικεύσεις τον αλγόριθμο, έτσι ώστε να δουλεύει επαναληπτικά για έναν αριθμό από διαφορετικά είδη των οποίων ξέρεις το αρχικό ποσό, το ποσό της προσφοράς και το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλεις να υπολογίσεις τα ποσοστά απαξίωσης.

Λύση: 

Αλγόριθμος απαξίωση
xronos ← 0.5
arhiki ← 295600
prosfora ← 256000
deval ← 1-Δύναμη(prosfora/arhiki,1/xronos)
Εκτύπωσε deval
Τέλος απαξίωση
Για να γενικευτεί ο αλγόριθμος αρκεί οι παραπάνω εντολές να µπουν σε ένα βρόχο επανάληψης και να γίνεται ανάγνωση και όχι ανάθεση τιμών στις μεταβλητές arhiki, prosfora, xronos.
Σχόλιο: Στον προηγούμενο αλγόριθμο γίνεται χρήση της συνάρτησης Δύναμη.
Πολλές σύγχρονες γλώσσες υποστηρίζουν τη συνάρτηση αυτή. Σε επόμενο κεφάλαιο θα δοθεί και αλγοριθμική προσέγγιση. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή
deval ←1-(prosfora/arhiki) ^ (1/xronos)