Δίνεται μία ακολουθία αποτελούμενη από Ν θετικούς ακέραιους αριθμούς. Ζητείται να βρεθεί ο μέγιστος αριθμός της ακολουθίας, ο οποίος διαιρείται ακριβώς από όλους τους αριθμούς που προηγούνται αυτού στην ακολουθία. Προφανώς ο αριθμός που εμφανίζεται πρώτος στην ακολουθία διαιρείται ακριβώς από όλους τους προηγούμενους του (γιατί δεν έχει κανέναν προηγούμενο). Άρα, αν η ακολουθία δεν είναι κενή, υπάρχει πάντα λύση στο πρόβλημα.
23ος Π.Δ.Π (2011) Γ’ Φάση (Θέμα 1ο)

ΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚ5_ΠΑΡ_Β_ΙΕΠ_prevdiv
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
  Ν=10   ! πλήθος εισόδου αριθμών
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[Ν], i, j, max
  ΛΟΓΙΚΕΣ: prev_div  ! Διαιρείται από όλους τους προηγούμενους

ΑΡΧΗ
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
    ΔΙΑΒΑΣΕ Α[i]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  max <-- Α[1]
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Ν
   ΑΝ Α[i] > max TOTE
       prev_div <-- ΑΛΗΘΗΣ
       j <-- 1
      ΟΣΟ j<i ΚΑΙ prev_div = ΑΛΗΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
         ΑΝ Α[i] MOD Α[j] <> 0 ΤΟΤΕ
            prev_div <-- ΨΕΥΔΗΣ
         ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
      j <-- j + 1
      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
      ΑΝ prev_div = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
          max <-- Α[i]
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΡΑΨΕ max
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

! Ενδεικτική Είσοδος: 6 3 7 2 6 21 14 42 63 84, Έξοδος: 42