Δίνεται πίνακας Π δύο διαστάσεων, που τα στοιχεία του είναι ακέραιοι αριθμοί µε Ν γραμμές και Μ στήλες. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που να υπολογίζει το ελάχιστο στοιχείο του πίνακα.

Μονάδες 20

ΛΥΣΗ: 

Αλγόριθμος ΕλάχιστοΠίνακα
Δεδομένα // Π, Ν, Μ //
min<– Π[1,1]
Για i από 1 μέχρι Ν
      Για j από 1 μέχρι Μ
           Αν Π[i,j] < min τότε
min <– Π[i,j]
          Τέλος
αν
      Τέλοςεπανάληψης
Τέλος
επανάληψης
Τέλος Ελάχιστο_Πίνακα

Θέματα σε pdf, 2001, Ημερήσια, Μαΐου-Ιουνίου