Επιλογή Σελίδας

Παράδειγμα 3.8.1, Κεφάλαιο 3, Υπολογισμός του παραγοντικού (εκτός ύλης)

Η έννοια του παραγοντικού είναι γνωστή από τα μαθηματικά. Πιο συγκεκριμένα, για ένα ακέραιο n, το n παραγοντικό, που συμβολίζεται με n!, ορίζεται από τη σχέση: n! = 1 x 2 x 3 x … x (n – 1) x n Ισοδύναμος είναι και ο εξής ορισμός n • (n – 1)! αν n > 0 1 αν n = 0 n! = Ο ορισμός αυτός διακρίνεται από το βασικό χαρακτηριστικό ότι το παραγοντικό εκφράζεται με βάση μία απλούστερη περίπτωση του εαυτού του. Δηλαδή εξ ορισμού το παραγοντικό είναι μία αναδρομική αλγεβρική συνάρτηση. Με τον επόμενο αλγόριθμο υπολογίζεται με πολύ απλό αναδρομικό τρόπο το n παραγοντικό. (περισσότερα…)

Παράδειγμα 2, Τετράδιο Εργασιών, Υπολογισμός μέσου όρου

Είναι γνωστό από τα μαθηματικά ότι ο αριθμός των συνδυασμών των n πραγμάτων ανά k δίνεται από τον τύπο:

par2kef3temath

Να προταθεί ένας αλγόριθμος για τον υπολογισμό του αριθμού των συνδυασμών αυτών.
ΛΥΣΗ: (περισσότερα…)