Να διαβάζονται δύο αριθμοί που αντιστοιχούν στο ύψος και βάρος ενός άνδρα. Να εκτυπώνεται ότι ο άνδρας είναι “ελαφρύς”, αν το βάρος του είναι κάτω από 80 κιλά, ή να εκτυπώνεται “βαρύς” στην αντίθετη περίπτωση. Επίσης να εκτυπώνεται “κοντός” αν το ύψος του είναι κάτω από 1.70, αλλιώς να εκτυπώνεται “ψηλός”.
Αλγόριθμος Παράδειγμα6
Διάβασε βάρος, ύψος
Αν βάρος < 80 τότε
     Αν ύψος < 1.70 τότε
         εκτύπωσε “ελαφρύς-κοντός”
     αλλιώς
         εκτύπωσε “ελαφρύς-ψηλός”
     Τέλος
αν
αλλιώς
     Αν ύψος < 1.70 τότε
         εκτύπωσε “βαρύς-κοντός”
     αλλιώς
        εκτύπωσε “βαρύς-ψηλός”
     Τέλοςαν
Τέλος
αν
Τέλος Παράδειγμα_6

par6kef2vivlio