Σε ένα Λύκειο υπάρχουν τρία τμήματα για την Γ΄ Λυκείου και κάθε τμήμα έχει 35 μαθητές. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει το μέσο όρο βαθμολογίας κάθε μαθητή και θα υπολογίζει το γενικό μέσο όρο βαθμολογίας για όλη την τάξη της Γ΄ Λυκείου. Ο αλγόριθμος που ακολουθεί υπολογίζει τον παραπάνω μέσο όρο με χρήση της δομής του πίνακα.

ΛΥΣΗ:

Αλγόριθμος Μέσος_Όρος
 S ← 0
 Για i από 1 μέχρι 105
     Διάβασε Μ[i]  S ← S+M[i]
 Τέλος_επανάληψης
 MO ← S/105
 Αποτελέσματα //  ΜΟ //
Τέλος Μέσος_Ορος