Δίνεται ένας μονοδιάστατος πίνακας table 100 στοιχείων. Να σχεδιασθεί αλγόριθμος που να βρίσκει το μικρότερο στοιχείο του.

ΛΥΣΗ:

Αλγόριθμος Ελάχ_Πίνακα
 Δεδομένα // table //
 Min ← table[1]
 Για i από 2 μέχρι 100
     Αν table[i] < Min τότε
        Min ← table[i] 
 Τέλος_επανάληψης
 Αποτελέσματα //Min//
 Τέλος Ελάχ_Πίνακα

Στον αλγόριθμο αυτό αρχικά το πρώτο στοιχείο του πίνακα εκχωρείται στη μεταβλητή Min. Στη συνέχεια κάθε επόμενο στοιχείο του πίνακα εξετάζεται, αν είναι μικρότερο της Min και αν ναι, τότε αντικαθιστά το προηγούμενο. Έτσι στο τέλος θα υπάρχει στη μεταβλητή Min το μικρότερο στοιχείο όλου του πίνακα table.