Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει το εμβαδό του κύκλου από την ακτίνα του.

Το πρόγραμμα εκτελεί τρεις συγκεκριμένες απλές λειτουργίες.
α) Διαβάζει τα δεδομένα, την ακτίνα η οποία πρέπει να είναι θετικός αριθμός
β) Υπολογίζει το εμβαδό (Ε=πr2)
γ) Τυπώνει το αποτέλεσμα, το εμβαδό, Ε

Αν και το πρόγραμμα είναι πολύ απλό και μπορεί κάλλιστα να γραφεί χωρίς τη χρήση υποπρογραμμάτων, ας το διασπάσουμε σε τρία υποπρογράμματα που εκτελούν τις τρεις παραπάνω λειτουργίες.

Τo πρώτο υποπρόγραμμα πρέπει να διαβάζει την ακτίνα και να την επιστρέφει στο κύριο πρόγραμμα. Αφού το υποπρόγραμμα πρέπει να διαβάζει δεδομένα, υλοποιείται με διαδικασία. Η διαδικασία αυτή, που ονομάζεται Είσοδος_δεδομένων, δέχεται από το πληκτρολόγιο την τιμή της ακτίνας που την καταχωρεί στη μεταβλητή Αριθμός και έχει ως εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Είσοδος_δεδομένων(Αριθμός) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αριθμός 
ΑΡΧΗ 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την ακτίνα' 
    ΔΙΑΒΑΣΕ Αριθμός 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Αριθμός>0 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Το δεύτερο πρέπει να υπολογίζει το εμβαδό και να επιστρέφει την τιμή στο κύριο πρόγραμμα. Το υποπρόγραμμα αυτό παίρνει την τιμή της ακτίνας και επιστρέφει μόνο μία τιμή, την τιμή του Εμβαδού. Μπορεί λοιπόν να υλοποιηθεί με μία συνάρτηση, η οποία επιστρέφει έναν πραγματικό αριθμό. Η συνάρτηση Εμβαδό_κύκλου(R) δέχεται έναν πραγματικό αριθμό και υπολογίζει το εμβαδό που επίσης είναι ένας πραγματικός αριθμός. Το είδος της συνάρτησης, δηλαδή η τιμή που επιστρέφει, δηλώνεται στην αρχή της συνάρτησης.

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Εμβαδό_κύκλου(R) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
Π=3.14 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: R 
ΑΡΧΗ 
Εμβαδό_κύκλου <-- Π*R^2 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Το τρίτο υποπρόγραμμα τυπώνει το αποτέλεσμα. Εφόσον απαιτείται από αυτό η εκτέλεση της λειτουργίας της εκτύπωσης, πρέπει να υλοποιηθεί με διαδικασία. Η διαδικασία Εκτύπωση δέχεται από το κύριο πρόγραμμα μια τιμή στη μεταβλητή Αποτέλεσμα και την εκτυπώνει.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εκτύπωση(Αποτέλεσμα) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : Αποτέλεσμα 
ΑΡΧΗ 
ΓΡΑΨΕ 'Το εμβαδό του κύκλου είναι :',Αποτέλεσμα 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Το κύριο πρόγραμμα που καλεί όλα τα υποπρογράμματα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παράδειγμα_2 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : R, Εμ 
ΑΡΧΗ
ΚΑΛΕΣΕ Είσοδος_δεδομένων(R) 
Εμ <-- Εμβαδό_κύκλου(R) 
ΚΑΛΕΣΕ Εκτύπωση(Εμ) 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα πλέον έχει ολοκληρωθεί. Όταν εκτελεστεί, θα ζητήσει από το χρήστη να εισαγάγει μια τιμή για την ακτίνα και θα εμφανίσει το εμβαδό του κύκλου. Αν η εισαγόμενη τιμή για την ακτίνα είναι 10, τότε η οθόνη θα παρουσιάζει τα εξής:

Δώσε την ακτίνα 
10 
Το εμβαδό του κύκλου είναι : 314