Σε ένα φυτώριο υπάρχουν 3 είδη δένδρων που θα δοθούν για δενδροφύτευση. Το 1ο είδος δένδρου θα δοθεί στην περιοχή της Μακεδονίας, το 2ο στην περιοχή της Θράκης και το 3ο είδος στην περιοχή της Πελοποννήσου. Να σχεδιασθεί το διάγραμμα ροής και να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τον αριθμό του είδους του δένδρου και θα εκτυπώνει την περιοχή στην οποία θα γίνει η δενδροφύτευση.

Λύση: 

Αλγόριθµος Φυτώριο
Δεδοµένα //Ε //
Αν Ε=1 τότε
Εκτύπωσε “ Μακεδονία”
αλλιώς_αν Ε=2 τότε
Εκτύπωσε “Θράκη”
αλλιώς_αν Ε=3 τότε
Εκτύπωσε “Πελοπόννησος”
Τέλος_αν
Τέλος Φυτώριο