Σε 10 σχολεία της περιφέρειας έχουν εγκατασταθεί πειραματικά 10 ηλεκτρονικοί υπολογιστές (εξυπηρέτες) που περιέχουν πληροφοριακές «σελίδες» του Internet και μπορεί να προσπελάσει κανείς την πληροφορία τους μέσα από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή στον κόσμο. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει το συνολικό αριθμό των προσπελάσεων που πραγματοποιήθηκε σε καθέναν από τους εξυπηρέτες αυτούς για διάστημα μιας ημέρας. Να βρεθεί ο εξυπηρέτης με το μικρότερο αριθμό προσπελάσεων καθώς και ο εξυπηρέτης με το μεγαλύτερο αριθμό προσπελάσεων.

Λύση: 

To πρόβλημα αυτό ακολουθεί τον αλγόριθμο Ελάχιστη_Μέγιστη1 που δόθηκε στο Παράδειγμα 3 (τιμές θερμοκρασίας από Μετεωρολογικό Κέντρο) του Τετραδίου του Μαθητή. Χρειάζεται µόνο να δοθεί η κατάλληλη τιµή στις μεταβλητές MIN και MAX σε σχέση µε την εκφώνηση του προβλήματος. Επομένως εάν δοθούν αρχικά
ΜΙΝ ←1000000
ΜΑΧ ←0
δεν θα υπάρξει πρόβλημα µε τον υπολογισμό του μικρότερου και του μεγαλύτερου αριθμού προσπελάσεων.