Οι υπάλληλοι μίας εταιρείας συμφώνησαν για το μήνα Δεκέμβριο να κρατηθούν από το μισθό τους δύο ποσά, ένα για την ενίσχυση του παιδικού χωριού SOS και ένα για την ενίσχυση των σκοπών της UNICEF. Ο υπολογισμός του ποσού των εισφορών εξαρτάται από τον αρχικό μισθό του κάθε υπαλλήλου και υπολογίζεται με βάση τα παρακάτω όρια μισθών:

Μισθός Εισφορά 1 Εισφορά 2
Έως 500€ 5% 4%
501 – 800 7,5% 6%
801 – 1100 9,5% 8%
μεγαλύτερος από 1100 12% 11%

Να γραφεί αλγόριθμος που να δέχεται ως είσοδο το μισθό του και στη συνέχεια να υπολογίζει το ποσό των δύο εισφορών και το καθαρό ποσό που θα πάρει ο υπάλληλος.

Λύση: 

Αλγόριθμος εισφορές
Δεδομένα // MISTHOS//
Αν MISTHOS<150000 τότε
EISF1 ← 0.05*MISTHOS
EISF2 ← 0.04*MISTHOS
Αλλιώς_αν (ΜISTHOS>150000 και MISTHOS<250000 τότε
EISF1 ← 0.075*MISTHOS
EISF2 ← 0.06*MISTHOS
Αλλιώς_αν (ΜISTHOS>250000 και MISTHOS<400000 τότε
EISF1 ← 0.095*MISTHOS
EISF2 ← 0.08*MISTHOS
Αλλιώς_αν ΜISTHOS>400000 τότε
EISF1 ← 0.12*MISTHOS
EISF2 ← 0.11*MISTHOS
Τέλος_αν
Εκτύπωσε ESIF1, EISF2, MISTHOS-(EISF1+EISHF2)
Τέλος εισφορές