Έστω ότι ένας Πανελλήνιος Διαγωνισμός στα Μαθηματικά δίνει δικαίωμα συμμετοχής στο 1% των μαθητών μίας τάξης με την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας στα Μαθηματικά των μαθητών αυτής της τάξης είναι μεγαλύτερος από 18. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα ελέγχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε έναν τέτοιο διαγωνισμό και να παρακολουθήσετε τον αλγόριθμο για τα δεδομένα της τάξης σας.

Λύση: 

Ο αλγόριθμος του μέσου όρου που χρησιμοποιήθηκε για τις ηλικίες στη Δραστηριότητα ΔΤ3 (ερώτημα 1) χρειάζεται να εφαρμοσθεί για να υπολογισθεί ο μέσος όρος σύμφωνα µε τα δεδομένα της τάξης. Στη συνέχεια
πρέπει να δοθεί το ακόλουθο τµήµα αλγορίθμου:
Αν ΜΟ>18 τότε
Εκτύπωσε “ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ”
Αλλιώς
Εκτύπωσε “ΜΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ”
Τέλος_αν