Να γραφούν οι εντολές που ανταλλάσσουν τα στοιχεία της τρίτης και της έκτης στήλης σε έναν πίνακα ακεραίων 5×6.

ΛΥΣΗ

ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
Βοηθητική←Α[Ι,3]
Α[Ι,3] ←Α[Ι,6]
Α[Ι,6] ← Βοηθητική
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ