Να γράψετε τις εντολές που δίνουν τις ακόλουθες τιμές σε έναν πίνακα ακεραίων Α.

ΛΥΣΗ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 
  ΓΙΑ J AΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 
    ΑΝ Ι<>J ΤΟΤΕ 
      Α[Ι,J]←0 
    ΑΛΛΙΩΣ 
      Α[Ι,J]←1 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ