Να γράψετε με βήματα αλγορίθμου τη διαδικασία μετατροπής των παρακάτω νομισμάτων σε ευρώ, με δεδομένο ότι έχετε τις παρακάτω πληροφορίες:
1. Το ευρώ έχει τιμή πώλησης 340,75 δρχ.
2. Η λίρα Αγγλίας έχει τιμή πώλησης 550 δρχ.
3. Tο δολάριο Αμερικής έχει τιμή πώλησης 280 δρχ.
4. Το μάρκο Γερμανίας έχει τιμή πώλησης 100 δρχ.
Στη συνέχεια να υπολογίσετε σε δραχμές το σύνολο από 1025 λίρες Αγγλίας, 2234 δολάρια Αμερικής και 3459 μάρκα Γερμανίας.

Λύση: 

Αλγόριθμος συνάλλαγμα
Euro ← 330
lira ← 550
dollar ← 280
marko ← 100
synolo ← 1025*lira+2234*dollar+3459*marko
Εκτύπωσε synolo
Τέλος συνάλλαγµα
Σχόλιο: η διατήρηση διαφορετικών μεταβλητών για κάθε νόμισμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί σε περίπτωση ενημέρωσης νέων τιμών συναλλάγματος, αλλάζουν µόνο οι μεταβλητές και όχι ο τύπος για τον υπολογισμό του συνόλου.