Σε ένα μουσείο υπάρχουν 10 διαφορετικές αίθουσες που περιέχουν διάφορα έργα της ελληνιστικής περιόδου. Κάθε αίθουσα έχει το δικό της αριθμό που είναι από 101,102, …, έως 110. Να γράψεις έναν αλγόριθμο που θα διαβάζει τον αριθμό των επισκεπτών κάθε αίθουσας για μία ημέρα και θα υπολογίζει το μέσο όρο των επισκεπτών από όλες τις αίθουσες. Στη συνέχεια ο αλγόριθμος θα πρέπει να εκτυπώνει τους αριθμούς των αιθουσών που είχαν περισσότερους επισκέπτες από το μέσο όρο των επισκεπτών.

Λύση:

Αλγόριθμος Μουσείο
 Δεδομένα // E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,Ε10 //
 ATHR ← E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9+Ε10
 MO ← ATHR/10
 Αν E1>MO τότε Εκτύπωσε 101
 Αν E2>MO τότε Εκτύπωσε 102
 Αν E3>MO τότε Εκτύπωσε 103
 Αν E4>MO τότε Εκτύπωσε 104
 Αν E5>MO τότε Εκτύπωσε 105
 Αν E6>MO τότε Εκτύπωσε 106
 Αν E7>MO τότε Εκτύπωσε 107
 Αν E8>MO τότε Εκτύπωσε 108
 Αν E9>MO τότε Εκτύπωσε 109
 Αν E10>MO τότε Εκτύπωσε 110
 Τέλος Μουσείο

Είναι χρήσιμο να τονισθεί στο παράδειγμα αυτό η ανάγκη χρησιμοποίησης 10 διαφορετικών μεταβλητών για τον αριθμό των επισκεπτών κάθε αίθουσας λόγω του ότι χρησιμοποιούνται σε διάφορα σημεία του αλγορίθμου. Να αναφερθεί ότι προβλήματα σαν κι αυτό θα επιλυθούν µε επαναληπτική διαδικασία και χρήση δομών δεδομένων (π.χ. πίνακας) σε επόμενο κεφάλαιο.