Αν η μεταβλητή Α έχει την τιμή 10, η μεταβλητή Β έχει την τιμή 5 και η μεταβλητή Γ έχει την τιμή 3, ποιες από τις παρακάτω εκφράσεις είναι αληθείς και ποιες ψευδείς.

A) ΟΧΙ (Α > Β)

B) Α > Β ΚΑΙ Α < Γ Η Γ <= Β

Γ) Α > Β ΚΑΙ (Α < Γ Η Γ <= Β

Δ) Α = Β Η (Γ-Β) < 0

Ε) (Α > Β ΚΑΙ Γ < Β) Η (Β <> Γ ΚΑΙ Α < Γ)

ΛΥΣΗ

Αντικαθιστούμε τις τιμές, κάνουμε τις πράξεις, κάνουμε τις συγκρίσεις, υπολογίζουμε τις λογικές πράξεις.

Α. ΨΕΥ∆ΗΣ   Β. ΑΛΗΘΗΣ   Γ. ΑΛΗΘΗΣ   Δ. ΑΛΗΘΗΣ   Ε. ΑΛΗΘΗΣ