Ο υπολογισμός της περιόδου του εκκρεμούς δίνεται από τον τύπο:
dt1-kef2-te
όπου L είναι το μήκος του εκκρεμούς και g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας. Να γραφεί αλγόριθμος που να υλοποιεί τον τύπο αυτό.

Λύση: 

Αλγόριθµος εκκρεµές
Διάβασε L, g
T ← 2 * 3.14 * Ρίζα(L/g)
Εκτύπωσε T
Τέλος εκκρεμές