Επιλογή Σελίδας

Έστω ότι θέλεις να οργανώσεις μία εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα περιβάλ­λοντος και έχεις τη χωρητικότητα (σε αριθμό ατόμων) και τις τιμές που θα κοστίσει η ενοικίαση χώρου από 3 διαφορετικούς χώρους στους οποίους μπορεί να γίνει η εκδήλωση. Επιπλέον έχεις προσφορές από 5 διαφορετικούς χορηγούς που διαθέ­τουν χρήματα για την υποστήριξη της εκδήλωσης. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα υπολογίζει πόσοι χορηγοί μπορούν να καλύψουν το κόστος της αίθουσας με τη δυνατή μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Λύση:

Αλγόριθµος οργάνωση_εκδήλωσης

!Σχόλιο price και capacity είναι η τιµή και η χωρητικότητα της αίθουσας, donation είναι η προσφορά

Διάβασε price1 ,capacity1
ΜΑΧ <- capacity
cost <- price1
Διάβασε price2, capacity2
Αν capacity2>ΜΑΧ τότε
ΜΑΧ <- capacity2
cost <- price2
Τέλος_αν
Διάβασε price3, capacity3
Αν capacity3>ΜΑΧ τότε
ΜΑΧ <- capacity3
cost <- price3

Διάβασε donate1, donate2, donate3, donate4, donate5

count <- 0
Αν donate1 >=cost τότε count<-count+1 Τέλος_Αν
Αν donate2>=cost τότε count<- count+1 Τέλος_Αν
Αν donate3>=cost τότε count<- count+1 Τέλος_Αν
Αν donate4>=cost τότε count<- count+1 Τέλος_Αν
Αν donate5>=cost τότε count<- count+1 Τέλος_Αν
Αποτελέσµατα // count //
Τέλος οργάνωση_εκδήλωσης

Share This