Έστω ότι θέλεις να υπολογίσεις το ποσό που θα έχεις στο μέλλον με βάση το ποσό που τώρα έχεις αποταμιεύσει στην τράπεζα. Δίνεται ο παρακάτω τύπος υπολογισμού:

ds7-kef2-te
Να γράψεις έναν αλγόριθμο που να υπολογίζει το ποσό που θα έχεις μετά από 5 χρόνια με δεδομένο ότι το ετήσιο επιτόκιο είναι 6,5%. Να επεκτείνεις τον αλγόριθμο έτσι ώστε να υπολογίζει το ποσό που θα έχεις για 5 διαφορετικά ποσά που έχει κρατήσει σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Να βρεθεί και το τελικό ποσό που θα έχεις από όλους αυτούς τους λογαριασμούς.

Λύση: 

Ο αλγόριθμος υλοποίησης είναι παρόμοιος µε τον αλγόριθμο που δόθηκε στη Δραστηριότητα ΔΣ2 προηγουμένως. Υπάρχει µόνο η διαφοροποίηση για τον τύπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και εδώ θα δοθεί ο αντίστοιχος τύπος από την εκφώνηση.