Να γράψεις το πρόγραμμα ΔΕ5 του κεφαλαίου 8 που υπολογίζει τη συνολική χωρητικότητα πυκνωτών και τη συνολική αντίσταση αντιστάσεων με τη χρήση υποπρογραμμάτων.

ΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΚΗ_R_C
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ, ΠΛΗΘΟΣ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΟΛΙΚΗ, ΜΕΓΕΘΟΣ[100] ! άθροιση μέχρι 100 στοιχείων
 ΛΟΓΙΚΕΣ: Άθροισμα_Αντιστρόφων
 ΑΡΧΗ
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
   ΚΑΛΕΣΕ Μενού(ΕΠΙΛΟΓΗ)
   ΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ = 5 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'ΕΞΟΔΟΣ'
   ΑΛΛΙΩΣ
    ΚΑΛΕΣΕ Εισαγωγή_Δεδ(ΜΕΓΕΘΟΣ, ΠΛΗΘΟΣ)
    ΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ = 1 ΤΟΤΕ         ! αντιστάσεις σε σειρά
      Αθροισμα_Αντιστρόφων <-- ΨΕΥΔΗΣ
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ=2 ΤΟΤΕ       ! αντιστάσεις παράλληλα
      Άθροισμα_Αντιστρόφων <-- ΑΛΗΘΗΣ
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ = 3 ΤΟΤΕ      ! πυκνωτές σε σειρά
      Άθροισμα_Αντιστρόφων <-- ΑΛΗΘΗΣ
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ=4 ΤΟΤΕ       ! πυκνωτές παράλληλα
      Άθροισμα_Αντιστρόφων <-- ΨΕΥΔΗΣ
    ! Προαιρετικά, έλεγχος εισόδου.
    ΑΛΛΙΩΣ
      ΓΡΑΨΕ 'Επίλεξε από 1 ως 5'
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΟΛΙΚΗ<-- Ολ_Μέγεθος(Άθροισμα_Αντιστρόφων, ΜΕΓΕΘΟΣ, ΠΛΗΘΟΣ)
    ΚΑΛΕΣΕ Εμφάνιση_αποτ(ΕΠΙΛΟΓΗ,ΟΛΙΚΗ)
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ = 5
 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Μενού(επιλογή)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ:επιλογή
ΑΡΧΗ
 ΓΡΑΨΕ '1. Αντιστάσεις σε Σειρά'
 ΓΡΑΨΕ '2. Αντιστάσεις Παράλληλα'
 ΓΡΑΨΕ '3. Πυκνωτές σε Σειρά'
 ΓΡΑΨΕ '4. Αντιστάσεις σε Σειρά'
 ΓΡΑΨΕ '5. Έξοδος'
 ΓΡΑΨΕ 'Επίλεξε υπολογισμό (1-5)'
 ΔΙΑΒΑΣΕ επιλογή
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εισαγωγή_δεδ(στοιχείο, πλήθος)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ:πλήθος, i 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:στοιχείο[100]
ΑΡΧΗ
ΓΡΑΨΕ 'Δώσε πλήθος στοιχείων'
 ΔΙΑΒΑΣΕ πλήθος
 ΓΙΑ i από 1 μέχρι πλήθος
 ΓΡΑΨΕ 'Δώσε μέγεθος στοιχείου: ', i
 ΔΙΑΒΑΣΕ στοιχείο[i]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εμφάνιση_αποτ(επιλογή, τιμή)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: τιμή
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: επιλογή
ΑΡΧΗ
ΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ = 1 Ή ΕΠΙΛΟΓΗ = 2 ΤΟΤΕ
  ΓΡΑΨΕ 'ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ = ', τιμή
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ = 3 Ή ΕΠΙΛΟΓΗ = 4 ΤΟΤΕ
  ΓΡΑΨΕ 'ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ= ', τιμή
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Ολ_Μέγεθος(Αντίστροφοι, στοιχείο, πλήθος): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: πλήθος, i
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: στοιχείο[100], Sum
ΛΟΓΙΚΕΣ: Αντίστροφοι
ΑΡΧΗ
Sum<--0
ΑΝ Αντίστροφοι = ΨΕΥΔΗΣ ΤΟΤΕ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ πλήθος
    Sum <-- Sum + στοιχείο[i]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΛΛΙΩΣ
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ πλήθος
    Sum <-- Sum + 1 / στοιχείο[i]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Ολ_Μέγεθος <-- Sum
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ