Δίνεται ο παρακάτω πίνακας από αντιστοιχίσεις νομισμάτων διαφόρων κρατών:

ds1kef3te

(Νόμισμα Χώρας Αγορά Πώληση Δολάριο ΗΠΑ 1,01 1,03 Δολάριο Καναδά 0,65 0,66 Λίρα Αγγλίας 1,57 1,59 Γεν Ιαπωνίας 0,01 0,012 Φράγκο Ελβετίας 0,67 0,68)

Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα κάνει μετατροπές ενός ποσού από τα ξένα νομίσματα σε ευρώ και από ευρώ στο αντίστοιχο ξένο νόμισμα.

ΛΥΣΗ:

Θα θεωρήσουμε ένα δισδιάστατο πίνακα currency μεγέθους 5×2, όπου κάθε γραμμή του πίνακα αντιστοιχεί σε ένα  νόμισμα (όπως τα νομίσματα αναφέρονται στην εκφώνηση), ενώ οι δύο στήλες του πίνακα αντιστοιχούν στην τιμή
αγοράς ή πώλησης κάθε νομίσματος. Για λόγους ευκολίας (αποφυγή χρήσης συμβολοσειρών) χρησιμοποιούνται οι ακέραιες μεταβλητές nomisma1 και nomisma2, που λαμβάνουν τιμές από 1 μέχρι 6. Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν στα νομίσματα της εκφώνησης με έκτο νόμισμα τη δραχμή. Επίσης, η πραγματική μεταβλητή poso1 αντιστοιχεί στο ποσό των νομισμάτων nomisma1 που δίνει ο πελάτης, και η μεταβλητή poso2 στο ποσό των νομισμάτων nomisma2 που προκύπτουν από τη μετατροπή.

Αλγόριθμος μετατροπές_νομισμάτων 
Δεδομένα // currency // 
Διάβασε nomisma1,nomisma2,poso1 
Αν nomisma1=6 τότε 
poso2 ← poso1 * currency[nomisma2,2] 
αλλιώς 
poso2 ← poso1 * currency[nomisma1,1] 
Τέλος_αν 
Εκτύπωσε poso2 
Τέλος μετατροπές_νομισμάτων