Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα ροής:
ds1-kef2-te
Να δώσετε την εκφώνηση του προβλήματος που εκφράζεται με το συγκεκριμένο διάγραμμα ροής.

Λύση:

Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει 200 τιμές, θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το άθροισμα των τιμών (από όσες διαβάσθηκαν) που είναι μεγαλύτερες από το 10.