Υποπρογράμματα – Άλυτες Ασκήσεις (Παράρτημα Α)

 1. Να γραφεί συνάρτηση η οποία να επιστρέφει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, αν ο αριθμός είναι πολλαπλάσιο του 2 και στην αντίθετη περίπτωση, να επιστρέφει την τιμή ΨΕΥΔΗΣ.
 2. Να γραφεί διαδικασία η οποία να διαβάζει ακέραιους αριθμούς και να επιστρέφει το πλήθος των θε­τικών, το πλήθος των αρνητικών και το πλήθος των μηδέν. Το πλήθος των ακέραιων που θα διαβα­στούν θα ορίζεται σαν παράμετρος της διαδικασίας.
 3. Να γραφεί υποπρόγραμμα το οποίο να αναζητεί ένα ακέραιο αριθμό σ’ ένα πίνακα x[1000] ακέραιων αριθμών. Όταν τον βρίσκει να επιστρέφει τη θέση που βρέθηκε, διαφορετικά να επιστρέφει μηδέν. Ο πίνακας και ο ακέραιος αριθμός να ορίζονται ως παράμετροι του υποπρογράμματος. (οι αριθμοί στον πίνακα είναι μοναδικοί)
 4. Να γραφεί υποπρόγραμμα το οποίο να ταξινομεί τον πίνακα χ[100] με ονόματα, αλφαβητικά. Στην αντιμετάθεση των τιμών να καλείται το υποπρόγραμμα ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗ (x,y), όπου και θα αναπτυ­χθεί κατάλληλα. Ο πίνακας χ να είναι παράμετρος του υποπρογράμματος.
 5. Να γραφτεί υποπρόγραμμα, που να εντοπίζει τους δύο μικρότερους αριθμούς από ένα πίνακα Χ[50] με ακέραιους αριθμούς και να τους επιστρέφει.
 6. Να γραφεί συνάρτηση που να υπολογίζει την παρακάτω μαθηματική παράσταση:
 1. Να γραφεί υποπρόγραμμα, το οποίο να ελέγχει αν ο αριθμός που πληκτρολογείται είναι θετικός και να τον επιστρέφει στο υποπρόγραμμα που το καλεί. Σε περίπτωση που ο αριθμός δεν είναι θετικός να τυπώνεται μήνυμα λάθους και να επαναλαμβάνεται η πληκτρολόγηση μέχρι να πληκτρολογηθεί ο σωστός αριθμός.
 2. Να γραφεί υποπρόγραμμα που να ελέγχει αν ένας πίνακας Α[100] με ακέραιους αριθμούς είναι ταξι­νομημένος κατ’ αύξουσα τάξη ή όχι.
 3. Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο να:
 • Καταχωρεί στους πίνακες Ημέρα[500] και Μήνα[500] την ημέρα και τον μήνα αντίστοιχα μιας δα­πάνης, στον πίνακα Περιγραφή[500] την περιγραφή της δαπάνης και στον πίνακα Κόστος[500] το συνολικό ποσό της αντίστοιχης δαπάνης.
 • Ταξινομεί τους πίνακες πρώτα ως προς το μήνα κατά αύξουσα τάξη και στην περίπτωση ίδιου μήνα η ταξινόμηση να γίνει ως προς την ημέρα, κατά αύξουσα τάξη.
 • Δίνονται από το πληκτρολόγιο 2 ημερομηνίες (εκφράζουν μια χρονική περίοδο) να εμφανίζεται η περιγραφή κάθε δαπάνης με τα αντίστοιχα ποσά δαπάνης της χρονικής περιόδου που πληκτρο­λογήσαμε. Επίσης στο τέλος να εμφανίζεται το συνολικό ποσό που έχει ξοδευτεί την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
 • Να γίνεται χρήση του υποπρογράμματος ΕΛΕΓΧΟΣ_ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ, που να ελέγχει ότι η 1η ημ/νια είναι μικρότερη από την 2η ημ/νία . Στην αντίθετη περίπτωση να τις αντιμεταθέτει.

Να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗ όπου χρειάζεται. 10. Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο να διαχειρίζεται πίνακα Τηλεφωνικού Καταλόγου 500 γραμμών, με 1η στήλη το Ονοματεπώνυμο, 2η στήλη την Διεύθυνση και 3η στήλη το Τηλέφωνο. Η διαχείριση γίνεται βάση του παρακάτω Μενού επιλογών:

 1. Εισαγωγή νέου συνδρομητή
 2. Διαγραφή συνδρομητή
 3. Διόρθωση δεδομένων συνδρομητή
 4. Αναζήτηση συνδρομητή (Με Όνομα ή Τηλέφωνο )
 5. Εμφάνιση Τηλεφωνικού Καταλόγου
 6. Έξοδος ΕΠΙΛΟΓΗ:

Η κάθε επιλογή αποτελεί ξεχωριστό υποπρόγραμμα. Στην περίπτωση που έχει γεμίσει ο πίνακας να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα