Πίνακες – Άλυτες Ασκήσεις (ΙΕΠ – Παράρτημα Α)

 1. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο να διαβάζει τις ηλικίες και τα ονόματα 100 ανθρώπων. Τα δεδομένα να καταχωρούνται σε πίνακες, κάνοντας έλεγχο εγκυρότητας για την ηλικία που πρέπει να είναι θετικός αριθμός. Κατόπιν να υπολογίζει και να εμφανίζει:
  1. Το μέσο όρο των ηλικιών.
  2. Τη μέγιστη ηλικία καθώς πόσοι και ποιοί την έχουν.
  3. Το πλήθος και τα ονόματα των ανθρώπων που είναι άνω των 50 ετών.
 2. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο να διαβάζει για τους 176 υπαλλήλους μιας επιχείρησης τα ονόματα, το έτος πρόσληψης, τα έτη προϋπηρεσίας σε άλλες επιχειρήσεις και να αποθηκεύονται στους πίνακες ΟΝΟΜΑΤΑ, ΕΤΟΣ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ και ΕΤΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ αντίστοιχα.. Στη συνέχεια να:
  1. Εμφανίζει τα ονόματα των υπαλλήλων που θα συνταξιοδοτηθούν την επόμενη πενταετία καθώς και το πλήθος τους. Σύνταξη δίνεται στα 40 έτη συνολικής υπηρεσίας και άνω.
  2. Δημιουργηθεί πίνακας με το όνομα ΝΕΟΙ_ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, με τα ονόματα των εργαζομένων που έχουν συνολικά έτη υπηρεσίας (μαζί και η προϋπηρεσία τους) λιγότερα από 5 και στη συνέχεια να τα εμφανίζει.
 3. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο τους αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα. Στη συνέ­χεια να κάνει αντιστροφή των στοιχείων του πίνακα:
  1. Με τη χρήση 2ου πίνακα
  2. Χωρίς τη χρήση 2ου πίνακα.
 4. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο διαβάζει την βαθμολογία ενός τμήματος 26 μαθητών στο μάθημα του ΑΕΠΠ και την αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα. Στη συνέχεια να υπολογίζει και
  και να εμφανίζει:

  1. Το μέσο όρο του τμήματος.
  2. Την απόκλιση από το μέσο όρο για κάθε μαθητή
  3. Το πλήθος των μαθητών με βαθμό μεγαλύτερο του μέσου όρου.
 5. Στο κεντρικό υπολογιστή του τμήματος μηχανογράφησης ενός ασφαλιστικού ταμείου καταχωρούνται οι ασφαλισμένοι με όλα τα απαραίτητα στοιχεία τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διαφο­ρετικοί πίνακες, μεταξύ των οποίων ο πίνακας ΟΝΟΜΑ και ο πίνακας ΕΤΟΣ, περιέχουν για κάθε ασφαλισμένο το όνομα και το έτος γέννησής του, αντίστοιχα. Γνωρίζοντας ότι κάποιος ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται μόλις συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του, να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣ­ΣΑ”, το οποίο να:
  1. Διαβάζει το τρέχον έτος
  2. Διαβάζει τα ονόματα και τις χρονολογίες γέννησης100 ασφαλισμένων.
  3. Εμφανίζει τα ονόματα και το πλήθος εκείνων που θα συνταξιοδοτηθούν σε λιγότερο από 10 χρόνια.
 6. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο να διαβάζει 100 ακέραιους αριθμούς και να τους κα­ταχωρεί στον πίνακα Α[100]. Στη συνέχεια να εμφανίζει όλες τις τριάδες αριθμών όπου ο μεσαίος αριθμός ισούται με το άθροισμα των άλλων δύο.
 7. Σε μία πολιτιστική λέσχη τα μέλη της μπορούν να επιλέξουν για να παίξουν Σκάκι (Σ), Μπριτζ (Μ) ή Τάβλι (Τ). Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο διαβάζει τις προτιμήσεις 100 μελών του. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να εμφανίζει ποιό παιχνίδι είναι η προτίμηση των περισσοτέρων. Να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των τιμών που δίνονται από το πληκτρολόγιο.
 1. Μια τράπεζα διαχειρίζεται τους λογαριασμούς πελατών της χρησιμοποιώντας 2 πίνακες. Τον πίνακα
  ΟΝΟΜΑ που περιέχει τα ονοματεπώνυμα των πελατών της και τον πίνακα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ που περι­
  έχει τα υπόλοιπα των λογαριασμών τους. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο να:
 2. Διαβάζει τον αριθμό των πελατών της τράπεζας, ελέγχοντας ότι είναι θετικός αριθμός με ανώτατο όριο 10.000.000. Στη περίπτωση που δοθεί λάθος νούμερο, να τυπώνεται το μήνυμα Μη αποδεκτός αριθμόςΞαναπροσπαθήστε….” και να επαναλαμβάνεται η διαδικασία μέχρι αποδεκτής τιμής.
 3. Διαβάζει τα Ονοματεπώνυμο και υπόλοιπο λογαριασμού για κάθε πελάτη της τράπεζας, καταχω­ρώντας τα αντίστοιχα στους πίνακες ΟΝΟΜΑ και ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ.
 4. Διαβάζει το ονοματεπώνυμο, την προτίμηση ενός πελάτη για κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων ( Κ= κατάθεση, Α= ανάληψη) καθώς και το ποσό. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί ως ονοματεπώνυμο πελάτη η λέξη “ΤΕΛΟΣ”.
 5. Για κάθε πελάτη που διαβάζει να κάνει τα εξής:
  1. Να ελέγχει, στην περίπτωση ανάληψης, αν αυτή μπορεί να γίνει και να εμφανίζει το μήνυμα Δεν επαρκεί το υπόλοιπό σας….” στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή.
  2. Σε κάθε περίπτωση (κατάθεση ή ανάληψη) να ενημερώνεται ο πίνακας με τον λογαριασμό του πελάτη ανάλογα σε κάθε περίπτωση.
  3. Να εμφανίζει το νέο υπόλοιπο λογαριασμού.
 6. Να εμφανίζει το σύνολο των καταθέσεων που έγιναν.
 7. Να εμφανίζει το σύνολο των αναλήψεων που έγιναν.
 8. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο να δημιουργεί και να εμφανίζει τους παρακάτω πίνακες:
1 6 11 16 21
2 7 12 17 22
3 8 13 18 23
4 9 14 19 24
5 10 15 20 25

Πίνακας 1

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

Πίνακας 2

 1. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο να:
 • Γεμίζει με ακέραιες τιμές από το πληκτρολόγιο ένα δισδιάστατο πίνακα 20×7
 • Υπολογίζει και να τυπώνει τη γραμμή με το μεγαλύτερο άθροισμα.
 • Υπολογίζει και να τυπώνει τη στήλη με το μικρότερο άθροισμα.
 1. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο να:
 • Γεμίζει έναν πίνακα 5×5 με ακέραιους αριθμούς, που δίνονται από το πληκτρολόγιο.
 • Υπολογίζει και να εμφανίζει:
  • Το μέγιστο στοιχείο της κύριας και της δευτερεύουσας διαγωνίου.
  • Τον μέσο όρο των στοιχείων της κύριας και της δευτερεύουσας διαγωνίου.

12.Ένα σχολείο έχει 9 τμήματα με 26 μαθητές το κάθε τμήμα. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το
οποίο να:

 1. Καταχωρεί τους μέσους όρους των μαθητών ανά τμήμα στο πίνακα Α[9,26].
 2. Υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο κάθε τμήματος.
 3. Υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος και το ποσοστό των αριστούχων ανά τμήμα. Αριστούχος θεωρείται αυτός που έχει μέσο όρο μεγαλύτερο από5.
 4. Υπολογίζει και να εμφανίζει το μεγαλύτερο μέσο όρο σε όλο το σχολείο.

 

 1. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο σε ένα μονοδιάστατο πίνακα ΒΑΘΜΟΙ[52] καταχωρεί τους βαθμούς του μαθήματος ΑΕΠΠ, των μαθητών της Γ΄ Λυκείου ενός σχολείου. Οι βαθμοί θεωρού­νται θετικοί και ακέραιοι. Το πρόγραμμα υπολογίζει και τυπώνει τη συχνότητα που εμφανίζεται ο κάθε βαθμός, αν θεωρήσουμε ότι όλοι οι βαθμοί είναι από το 1 μέχρι το
 2. Ένα εμπορικό κατάστημα εμπορεύεται 25 μάρκες και από κάθε μάρκα 10 διαφορετικά είδη. Σε ένα δισδιάστατο πίνακα 25×10, το κατάστημα αποθηκεύει τις τιμές του κάθε είδους από την κάθε μάρκα. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο :
 • Να διαβάζει και να αποθηκεύει σ’ ένα μονοδιάστατο πίνακα ΜΑΡΚΑ[10], τα ονόματα των μαρκών.
 • Να διαβάζει και να αποθηκεύει τα ονόματα των ειδών που εμπορεύεται στον πίνακα ΕΙΔΗ[25].
 • Να διαβάζει τη τιμή κάθε είδους ανά μάρκα και να τη καταχωρεί στον πίνακα ΤΙΜΗ[25,10].
 • Να δίνεται από το πληκτρολόγιο ένα είδος και η μάρκα του και να τυπώνεται η αντίστοιχη τιμή του.
 1. Σ’ ένα διαγωνισμό ταλέντων διαγωνίστηκαν 250 υποψήφιοι. Η βαθμολογία τους είναι στο διάστημα [1,100]. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο :
 • Να καταχωρεί σε πίνακες τα ονόματα και οι βαθμοί των υποψηφίων.
 • Να εμφανίζει μια λίστα με τους 10 πρώτους, ταξινομημένους κατά φθίνουσα σειρά ως προς την βαθμολογία τους.
 1. Η Γ΄ τάξη έχει 4 τμήματα με 25 μαθητές η κάθε τάξη. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο :
 • Να διαβάζει τους βαθμούς ΑΕΠΠ των μαθητών και να τους καταχωρεί σ’ ένα πίνακα Β[25,4].
 • Να υπολογίζει και να εμφανίζει το Μέσο όρο ανά τμήμα.
 • Να υπολογίζει και να εμφανίζει το τμήμα με τον μεγαλύτερο Μέσο όρο.
 • Να εμφανίζει τον μεγαλύτερο Βαθμό και σε ποιο τμήμα βρίσκεται.
 • Να υπολογίζει και να εμφανίζει το Μέσο Όρο του μαθήματος σε όλης την Γ΄ Λυκείου.
 1. Σε πίνακα ακεραίων ΛΟΤΤΟ[1000000,6] βρίσκονται οι 6 αριθμοί του ΛΟΤΤΟ που έχουν παίξει 1.000.000 παίκτες για το παιχνίδι του ΛΟΤΤΟ και στον πίνακα ΠΑΙΧΤΗΣ[1000000] είναι τα ονόματα των παικτών. Στο πίνακα ΚΕΡΔΙΣΕ[6] είναι οι 6 τυχεροί αριθμοί του ΛΟΤΤΟ που κληρώθηκαν. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο :
 • Να γεμίζει τους παραπάνω πίνακες με τιμές από το πληκτρολόγιο.
 • Να κάνει την τελική διαλογή- πόσοι παίκτες είχαν 6 επιτυχίες, πόσοι είχαν 5 επιτυχίες, πόσοι είχαν 4 επιτυχίες, πόσοι είχαν 3 επιτυχίες, πόσοι είχαν 2 επιτυχίες και πόσοι είχαν 1 επιτυχία – και θα τις αποθηκεύει στον πίνακα ΔΙΑΛΟΓΗ[6].
 • Να εμφανίζει τα ονόματα των παικτών που είχαν 6 επιτυχίες.
 1. Για τις ανάγκες μιας έρευνας δημιουργήθηκαν 3 μοναδιάστατοι πίνακες όπου ο 1ος περιέχει τι ονομα­τεπώνυμο, ο 2ος το φύλλο και ο 3ος τον μισθό για τους 245 υπαλλήλους μιας εταιρείας. Να γραφεί
  πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο να υπολογίζει και να εμφανίζει:
 • Πόσοι είναι οι υπάλληλοι με μισθό μεγαλύτερο από 560€.
 • Ποιο είναι το % ποσοστό των ανδρών με μισθό μεγαλύτερο του μέσου όρου του μισθού των αν­δρών.
 • Ποιες είναι οι 10 πιο καλοπληρωμένες γυναίκες.
 1. Στο αγώνισμα του άλματος εις μήκος συμμετέχουν 12 αθλητές οι οποίοι κάνουν 6 προσπάθειες ο καθένας. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο να:
 • Διαβάζει και να αποθηκεύει τα ονόματα 12 αθλητών σε μονοδιάστατο πίνακα.
 • Διαβάζει και να αποθηκεύει σε δισδιάστατο πίνακα τις επιδόσεις του κάθε αθλητή στις 6 προσπά­θειες που έκανε. Η άκυρη προσπάθεια δίνεται το μηδέν.
 • Εμφανίζει για κάθε αθλητή το όνομά του και τις επιδόσεις του ταξινομημένες, από την καλύτερη προς την χειρότερη, εκτός από τις άκυρες.
 • Εμφανίζει το όνομα του νικητή του αγωνίσματος άλματος εις μήκος. Νικητής θεωρείται αυτός με την μεγαλύτερη επίδοση. Στην περίπτωση ισοβαθμίας, νικητής θεωρείται αυτός που έχει την με­γαλύτερη 2η επίδοση.