Λύσεις – Πανελλαδικές Εξετάσεις, Επαναληπτικές, Ημερήσια Λύκεια, 2016, Παλαιό Σύστημα (ΑΕΠΠ)

Θέμα Α, Ερώτημα 1
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 1. Για τη γραφική απεικόνιση της δομής ενός προβλήματος χρησιμοποιείται συχνά η διαγραμματική αναπαράσταση.
 2. Κάθε μεταβλητή παίρνει τιμή μόνο με εντολή εκχώρησης.
 3. Σε μια δομή δεδομένων η διαγραφή αποτελεί την αντίστροφη πράξη της συγχώνευσης.
 4. Οι συμβολικές γλώσσες είναι ανεξάρτητες από την αρχιτεκτονική κάθε υπολογιστή.
 5. Η τελική τιμή μιας έκφρασης εξαρτάται από την ιεραρχία των πράξεων και τη χρήση των παρενθέσεων.

Μονάδες 10

ΛΥΣΗ

 1. Σωστό 2. Λάθος 3. Λάθος 4. Λάθος 5. Σωστό

 

Θέμα Α, Ερώτημα 2
Να αναφέρετε ονομαστικά τις τυπικές επεξεργασίες πινάκων.

Μονάδες 10

ΛΥΣΗ

 

Θέμα Α, Ερώτημα 3
Δίνεται η εντολή εκχώρησης:

Ε <– ( ( Α mod 5 > 2 ) ΚΑΙ ( C <> ‘Αληθής’ ) ) Ή ( ( D = ψευδής ) ΚΑΙ ( Β > Α / 3 ) )

Θεωρώντας ότι οι αριθμητικές μεταβλητές που περιέχονται σε αυτήν παίρνουν θετικές τιμές, να γράψετε στο τετράδιό σας το όνομα κάθε μεταβλητής της εντολής και, δίπλα, τον τύπο που πρέπει να έχει, ώστε η εντολή να είναι συντακτικά σωστή.

Μονάδες 5

ΛΥΣΗ

Α: Ακέραια B: Πραγµατική (ή ακέραια) C: Χαρακτήρας D: Λογική E: Λογική

 

Θέμα Α, Ερώτημα 4
Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας με συμπληρωμένα τα κενά τον παρακάτω πίνακα αληθείας:

Λογικές Μεταβλητές

Λογικές εκφράσεις

Α

Β ((ΟΧΙ Α) Ή Β) ΚΑΙ Β (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ (Β Ή Α))

Αληθής

Αληθής

Ψευδής

Ψευδής

Ψευδής Αληθής

Μονάδες 6

 

ΛΥΣΗ

Λογικές Μεταβλητές

Λογικές εκφράσεις

Α

Β ((ΟΧΙ Α) Ή Β) ΚΑΙ Β (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ (Β Ή Α))

Αληθής

 Αληθής

Αληθής

 Ψευδής
 Αληθής

Ψευδής

 Ψευδής

Ψευδής

Ψευδής Αληθής  Αληθής  Ψευδής

 

Θέμα Α, Ερώτημα 5

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

Για K από A μέχρι B μεβήμα Γ
       Εμφάνισε K
Τέλος
επανάληψης

Να γράψετε στο τετράδιό σας για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις τις τιμές των Α, Β, Γ, έτσι ώστε το αντίστοιχο τμήμα αλγορίθμου να εμφανίζει:

 1. όλους τους περιττούς ακεραίους από το 100 μέχρι το
 2. όλους τους ακεραίους από το -20 μέχρι και το 10 σε φθίνουσα σειρά.
 3. όλα τα πολλαπλάσια του 3 από το 1 μέχρι το 80.

Μονάδες 9

ΛΥΣΗ

 1. Α = 101, Β = 999, Γ = 2
 2. Α = 10, Β = -20, Γ = -1
 3. Α = 3, Β = 80, Γ = 3

 

ΘΕΜΑ Β, Ερώτημα 1

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:

Αλγόριθμος θέμα_Β1
                ΠΛ <-- 0
                Σ  <-- 0
                Για Ι από 100 μέχρι 10 με_βήμα -3 
                       Αν Ι mod 2 <> 0 τότε
                             Σ <-- Σ + Ι 
                       Αλλιώς
                          ΠΛ <-- ΠΛ + 1 
                       Τέλος_αν 
                Τέλος_επανάληψης 
                Εμφάνισε Σ, ΠΛ 
Τέλος θέμα_Β1

Να  σχεδιάσετε στο τετράδιό σας το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

Μονάδες 12

 

ΛΥΣΗ

 

ΘΕΜΑ Β, Ερώτημα 2

Δίνεται μονοδιάστατος πίνακας Α[40] και το παρακάτω ημιτελές τμήμα αλγορίθμου, το οποίο αντιγράφει όλα τα στοιχεία του Α σε ένα δισδιάστατο πίνακα Β[8,5] κατά γραμμή. Δηλαδή, τα 5 πρώτα στοιχεία του μονοδιάστατου πίνακα τοποθετούνται στην πρώτη γραμμή του πίνακα Β, τα επόμενα 5 στη δεύτερη γραμμή κ.ο.κ.

I <-- 1 
K <-- 1
Για M από 1 μέχρι …(1)…
             B[I, K] <-- A[…(2)…]
              …(3)... <-- …(4)…+ 1
             Αν …(5)… > …(6)… τότε
                        I <-- I + …(7)…
                        K <-- …(8)…
             Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (8), που αντιστοιχούν στα κενά του αλγορίθμου, και, δίπλα σε κάθε αριθμό, ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα αλγορίθμου να επιτελεί τη λειτουργία που περιγράφεται.

Μονάδες 8

ΛΥΣΗ

I <-- 1 
K <-- 1 
Για M από 1 μέχρι 40 
  B[I, K] <-- A[ Μ ] 
  Κ <-- Κ + 1 
Αν Κ > 5 τότε 
I ← I + 1 
K ← 1 
Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης

 

ΘΕΜΑ Γ

Ένα ξενοδοχείο χρεώνει την ενοικίαση των δωματίων του ανάλογα με τον αριθμό των ημερών ενοικίασης και την τουριστική περίοδο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΜΗΛΗ ΥΨΗΛΗ
1-3 40€ ανά ημέρα 70€ ανά ημέρα
4-7 30€ ανά ημέρα 55€ ανά ημέρα
>7 25€ ανά ημέρα 50€ ανά ημέρα

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ 1.       Nα περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
Μονάδες 2

Γ2.       Για καθεμιά από τις 500 κρατήσεις του ξενοδοχείου κατά το προηγούμενο έτος:
α. Να διαβάζει τον αριθμό των ημερών ενοικίασης καθώς και την τουριστική περίοδο που έγινε η κράτηση, εξασφαλίζοντας ότι η επιτρεπτή τιμή για την τουριστική περίοδο είναι ΧΑΜΗΛΗ ή ΥΨΗΛΗ.   (μονάδες 3)
β. Να καλεί υποπρόγραμμα με είσοδο τον αριθμό των ημερών ενοικίασης και την τουριστική περίοδο, το οποίο να υπολογίζει, με βάση τον προηγούμενο πίνακα, τη χρέωση της κράτησης. O υπολογισμός της χρέωσης δεν γίνεται κλιμακωτά.  (μονάδες 2)
γ.     Να εμφανίζει τη χρέωση της κράτησης.  (μονάδα 1)
Μονάδες 6

Γ3.      Nα υπολογίζει και να εμφανίζει τη συνολική χρέωση των κρατήσεων του ξενοδοχείου για καθεμιά τουριστική περίοδο του προηγούμενου έτους.
Μονάδες 4

Γ4.       Nα κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα του ερωτήματος Γ2.β.
Μονάδες 8

 

ΛΥΣΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ_2016_ΕΠΑΝ_ΗΜΕΡ_ΠΑΛΑΙΟ
!Γ1
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, ΜΕΡΕΣ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΣΥΝ_ΧΑΜΗΛΗΣ, ΣΥΝ_ΥΨΗΛΗΣ, ΧΡΕΩΣΗ
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΧΗ
!Γ2 
 ΣΥΝ_ΧΑΜΗΛΗΣ <-- 0
 ΣΥΝ_ΥΨΗΛΗΣ <-- 0
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 500
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΡΕΣ
   ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
   ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ='ΧΑΜΗΛΗ' ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ='ΥΨΗΛΗ' 
   ΧΡΕΩΣΗ <-- Υπολογισμός_Χρέωσης(ΜΕΡΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
   ΓΡΑΨΕ 'ΧΡΕΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ: ', ΧΡΕΩΣΗ

   !Γ3 
   ΑΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ = 'ΧΑΜΗΛΗ' ΤΟΤΕ
    ΣΥΝ_ΧΑΜΗΛΗΣ <-- ΣΥΝ_ΧΑΜΗΛΗΣ+ΧΡΕΩΣΗ
   ΑΛΛΙΩΣ
    ΣΥΝ_ΥΨΗΛΗΣ <-- ΣΥΝ_ΥΨΗΛΗΣ+ΧΡΕΩΣΗ 
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΡΑΨΕ 'ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ'
 ΓΡΑΨΕ 'ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ', ΣΥΝ_ΥΨΗΛΗΣ
 ΓΡΑΨΕ 'ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ', ΣΥΝ_ΧΑΜΗΛΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

!Γ4
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Υπολογισμός_Χρέωσης(μέρες, περίοδος):ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: μέρες, χρεωση 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: περίοδος 
ΑΡΧΗ
 ΑΝ περίοδος='ΥΨΗΛΗ' ΤΟΤΕ
  ΑΝ μέρες<=3 ΤΟΤΕ
    χρέωση <-- 70 * μέρες
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ μέρες<=7 ΤΟΤΕ 
    χρέωση <-- 55 * μέρες
  ΑΛΛΙΩΣ
    χρέωση <-- 50 * μέρες
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΑΛΛΙΩΣ
  ΑΝ μέρες<=3 ΤΟΤΕ
    χρέωση <-- 40 * μέρες
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ μέρες<=7 ΤΟΤΕ
    χρέωση <-- 30 * μέρες
  ΑΛΛΙΩΣ
   χρέωση <-- 25 * μέρες
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 Υπολογισμός_Χρέωσης <-- χρέωση
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ Δ

Μια εταιρεία έχει δύο υποκαταστήματα, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε υποκατάστημα εργάζονται 10 πωλητές.

Να αναπτύξετε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα, ο οποίος:
Δ1. Για καθέναν από τους 20 πωλητές της εταιρείας, να διαβάζει το όνομά του και τον κωδικό του και να τα καταχωρίζει σε κατάλληλο δισδιάστατο πίνακα, έτσι ώστε στις πρώτες 10 γραμμές του πίνακα να υπάρχουν τα στοιχεία των πωλητών του υποκαταστήματος της Αθήνας και στις επόμενες 10 τα στοιχεία των πωλητών της Θεσσαλονίκης. Να θεωρήσετε ότι όλα τα ονόματα και όλοι οι κωδικοί είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Μονάδες 2

Δ2. Για κάθε παραγγελία της εταιρείας στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, να διαβάζει τον κωδικό του πωλητή. Αν ο κωδικός ανήκει σε πωλητή της εταιρείας, να διαβάζει το ποσό της αντίστοιχης παραγγελίας που πήρε ο πωλητής (δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας) ή, διαφορετικά, να εμφανίζει το μήνυμα «Άγνωστος κωδικός». Η επαναληπτική διαδικασία να τερματίζεται όταν δοθεί, ως κωδικός πωλητή, η τιμή ΤΕΛΟΣ. Μονάδες 8

Δ3. Να υπολογίζει τις συνολικές πωλήσεις κάθε πωλητή στη διάρκεια του προηγούμενου έτους και να τις εμφανίζει μαζί με το όνομά του. Να θεωρήσετε ότι κάθε πωλητής πήρε παραπάνω από μία παραγγελία στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Μονάδες 4

Δ4. Για κάθε υποκατάστημα να βρίσκει και να εμφανίζει τα ονόματα των τριών πωλητών με τις μεγαλύτερες συνολικές πωλήσεις στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Να θεωρήσετε ότι οι συνολικές πωλήσεις όλων των πωλητών είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Μονάδες 6

ΛΥΣΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

!ενδιαφέρουσα η ταξινόμηση διαφορετικών τμημάτων του ίδιου πίνακα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ_2016_ΠΑΛΑΙΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, position
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΣύνολοΠωλητή[20], ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, temp
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ_ΚΩΔ[20,2], ΚΩΔΙΚΟΣ, temp2
 ΛΟΓΙΚΕΣ: Έγκυρος_Κωδικός
ΑΡΧΗ
! Δ1
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
   ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΟΝΟΜΑ ΠΩΛΗΤΗ: '
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ_ΚΩΔ[i,1]
   ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ KΩΔΙΚΟ ΠΩΛΗΤΗ: '
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ_ΚΩΔ[i,2]
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Δ2
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 ! Αρχικοποίηση
   ΣύνολοΠωλητή[i] <-- 0
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΡΑΨΕ 'ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ'
 ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΩΛΗΤΗ: '
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΩΔΙΚΟΣ
 ΟΣΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ <> 'TELOS') ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
 ! Αναζήτηση ύπαρξης του κωδικού στον ΚΩΔ[2,j]
   Έγκυρος_Κωδικός <-- ΨΕΥΔΗΣ
   i <-- 1
   ΟΣΟ (i<=20 ΚΑΙ Έγκυρος_Κωδικός = ΨΕΥΔΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
      ΑΝ ΟΝ_ΚΩΔ[i,2] = ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΤΕ
       Έγκυρος_Κωδικός <-- ΑΛΗΘΗΣ
       position <-- i
      ΑΛΛΙΩΣ
       i <-- i+1
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
   ΑΝ Έγκυρος_Κωδικός = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
     ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: '
     ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
     ΣύνολοΠωλητή[position] <-- ΣύνολοΠωλητή[position] + ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
   ΑΛΛΙΩΣ
     ΓΡΑΨΕ 'ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ'
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΩΛΗΤΗ: '
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΩΔΙΚΟΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Δ3
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
   ΓΡΑΨΕ 'ΠΩΛΗΤΗΣ: ',ΟΝ_ΚΩΔ[i,1], ' ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ: ', ΣύνολοΠωλητή[i]
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

!Δ4
!Ταξινόμηση Φυσαλίδας για τις πρώτες 10 θέσεις
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10
   ΓΙΑ j ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ i με βήμα -1
     ΑΝ ΣύνολοΠωλητή[j-1] < ΣύνολοΠωλητή[j] ΤΟΤΕ
      temp <-- ΣύνολοΠωλητή[j-1]
      ΣύνολοΠωλητή[j-1] <-- ΣύνολοΠωλητή[j]
      ΣύνολοΠωλητή[j] <-- temp
      temp2 <-- ΟΝ_ΚΩΔ[j-1,1] ! Παράλληλη ταξινόμηση των ονομάτων
      ΟΝ_ΚΩΔ[j-1,1] <-- ΟΝ_ΚΩΔ[j,1]
      ΟΝ_ΚΩΔ[j,1] <-- temp2
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

!Ταξινόμηση Φυσαλίδας για τις επόμενες 10 θέσεις
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 12 ΜΕΧΡΙ 20
   ΓΙΑ j ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ i με βήμα -1
     ΑΝ ΣύνολοΠωλητή[j-1] < ΣύνολοΠωλητή[j] ΤΟΤΕ
      temp <-- ΣύνολοΠωλητή[j-1]
      ΣύνολοΠωλητή[j-1] <-- ΣύνολοΠωλητή[j]
      ΣύνολοΠωλητή[j] <-- temp
      temp2 <-- ΟΝ_ΚΩΔ[j-1,1] ! Παράλληλη ταξινόμηση των ονομάτων
      ΟΝ_ΚΩΔ[j-1,1] <-- ΟΝ_ΚΩΔ[j,1]
      ΟΝ_ΚΩΔ[j,1] <-- temp2
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
   ΓΡΑΨΕ 'ΟΙ 3 ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ', ΟΝ_ΚΩΔ[i,1]
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 11 ΜΕΧΡΙ 13
  ΓΡΑΨΕ 'ΟΙ 3 ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ', ΟΝ_ΚΩΔ[i,1]
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ