Λύσεις – Πανελλαδικές Μαΐου, Ημερήσια Λύκεια, 2013 (ΑΕΠΠ)

ΘΕΜΑ Γ

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων, των φορητών υπολογιστών, των tablet υπολογιστών από τους νέους αυξάνεται ραγδαία. Ένας από τους στόχους των ερευνητών είναι να διερευνήσουν αν υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων από την αυξημένη έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Για τον σκοπό αυτό γίνονται μετρήσεις του ειδικού ρυθμού απορρόφησης (SAR) της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Ο δείκτης SAR μετράται σε Watt/Kgr και ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας έχει θεσμοθετήσει ότι τα επιτρεπτά όρια για το κεφάλι και τον κορμό είναι μέχρι και 2 Watt/Kgr, ενώ για τα άκρα μέχρι και 4 Watt/Kgr. Θέλοντας να προσομοιάσουμε την έρευνα, θεωρούμε ότι σε 30 μαθητές έχουν τοποθετηθεί στον καθένα δυο μετρητές του δείκτη SAR, ο ένας στο κεφάλι και ο άλλος σε ένα από τα άνω άκρα, οι οποίοι καταγράφουν τις τιμές του αντίστοιχου δείκτη SAR κάθε 6 λεπτά.

Να αναπτύξετε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα, ο οποίος:

Γ1. Να διαβάζει τους πίνακες: ΚΩΔ[30], ο οποίος θα περιέχει τους κωδικούς των 30 μαθητών, τον πίνακα ΚΕΦ[30,10], του οποίου κάθε γραμμή θα αντιστοιχεί σε έναν μαθητή και θα έχει 10 τιμές που αντιστοιχούν στο SAR της κεφαλής για μια ώρα, καθώς και τον πίνακα ΑΚΡ[30,10] που κάθε γραμμή θα αντιστοιχεί σε έναν μαθητή και θα έχει 10 τιμές που αντιστοιχούν στο SAR του άκρου για μια ώρα.

Μονάδες 2

Γ2.     Για κάθε μαθητή να καταχωρεί σε δισδιάστατο πίνακα ΜΟ[30,2] τις μέσες τιμές του SAR για το κεφάλι στην 1η στήλη και για το άκρο στη 2η στήλη.

Μονάδες 4

Γ3.     Να εμφανίζει για κάθε μαθητή τον κωδικό του και ένα από τα μηνύματα, «Χαμηλός SAR», «Κοντά στα όρια», «Εκτός ορίων», όταν η μέση τιμή του SAR της κεφαλής, καθώς και η μέση τιμή του SAR ενός εκ των άκρων του κυμαίνονται στις παρακάτω περιοχές:

Μ.Ο. SAR κεφαλής <=1,8 >1,8 και <=2 >2
Μ.Ο. SAR άκρου <=3,6 >3,6   και <=4 >4
Μήνυμα «Χαμηλός SAR» «Κοντά στα όρια» «Εκτός ορίων»

Το μήνυμα που θα εμφανίζεται θα πρέπει να είναι ένα μόνο για κάθε μαθητή και θα εξάγεται από τον συνδυασμό των τιμών των μέσων όρων των δυο SAR, όπου βαρύτητα θα έχει ο μέσος όρος, ο οποίος θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη περιοχή τιμών. Για παράδειγμα, αν ο μέσος όρος SAR του άκρου έχει τιμή 3,8 και της κεφαλής έχει τιμή 1,5 τότε πρέπει να εμφανίζεται το μήνυμα «Κοντά στα όρια» και κανένα άλλο.

Μονάδες 7

Γ4. Θεωρώντας ότι όλες οι τιμές του πίνακα ΜΟ[30,2] είναι διαφορετικές, να εμφανίζει τις τρεις μεγαλύτερες τιμές για τον μέσο όρο SAR της κεφαλής και τους κωδικούς των μαθητών που αντιστοιχούν σε αυτές. Μετά να εμφανίζει τις τρεις μεγαλύτερες τιμές για τον μέσο όρο SAR του άκρου και τους κωδικούς των μαθητών που αντιστοιχούν σε αυτές.

Μονάδες 7

2012, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

ΛΥΣΗ

ΘΕΜΑ_Γ_2013_ΙΟΥΝ_ΗΜΕΡ [δεδομένα]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ_2013_ΙΟΥΝ_ΗΜΕΡ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:ΚΕΦ[30,10], ΑΚΡ[30,10], Sk, Sa, ΜΟ[30,2], temp
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΚΩΔ[30], ΚΩΔ2[30], temp2
ΑΡΧΗ

! Γ1
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
   ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΗ'
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΩΔ[i]
   ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
     ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΕΦ[i,j]
     ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΡ[i,j]
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 !Γ2
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
   Sk <-- 0
   Sa <-- 0
   ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
    Sk <-- Sk + ΚΕΦ[i,j]
    Sa <-- Sa + ΚΕΦ[i,j]
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΜΟ[i,1] <-- Sk/10
 ΜΟ[i,2] <-- Sa/10
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 !Γ3
 !Προηγείται το πιο επείγον μήνυμα
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
   ΑΝ ΜΟ[i,1] > 2 Ή ΜΟ[i,2] > 4 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ'
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΜΟ[i,1] > 1.8 Ή ΜΟ[i,2] > 3.6 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Κοντά στα όρια'
   ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ 'Χαμηλός SAR'
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 !Γ4
 ! Απαιτείται να ταξινομήσουμε παράλληλα τον ΚΩΔ 2 φορές.
 ! Κατά την ταξ. κατά ΜΟ[i,1], θα πρέπει να ακολουθεί και το ΜΟ[i,2].
 ! Για να μην χαθεί η παραλληλία της 2ης στήλης με τους ΚΩΔ.
 ! Πιο αποτελεσματικό είναι να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο του ΚΩΔ

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
   ΚΩΔ2[i] <-- ΚΩΔ[i]
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30
   ΓΙΑ j ΑΠΟ 30 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ ΒΗΜΑ -1
     ΑΝ ΜΟ[j, 1]> ΜΟ[j-1, 1] ΤΟΤΕ
      temp <-- ΜΟ[j-1, 1]
      ΜΟ[j-1, 1] <-- ΜΟ[j, 1]
      ΜΟ[j, 1] <-- temp
      temp2 <-- ΚΩΔ[j-1]
      ΚΩΔ[j-1] <-- ΚΩΔ[j]
      ΚΩΔ[j] <-- temp2
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30
   ΓΙΑ j ΑΠΟ 30 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ ΒΗΜΑ -1
     ΑΝ ΜΟ[j, 2]> ΜΟ[j-1, 2] ΤΟΤΕ
      temp <-- ΜΟ[j-1, 2]
      ΜΟ[j-1, 2] <-- ΜΟ[j, 2]
      ΜΟ[j, 1] <-- temp
      temp2 <-- ΚΩΔ2[j-1]
      ΚΩΔ2[j-1] <-- ΚΩΔ2[j]
      ΚΩΔ2[j] <-- temp2
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΡΑΨΕ '3 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ SAR ΚΕΦΑΛΙ, ΑΚΡΑ'
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
   ΓΡΑΨΕ ΚΩΔ[i], ΚΩΔ2[i]
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ Δ

Σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών Comenius συμμετέχουν μαθητές από δυο χώρες: Ελλάδα (EL) και Ισπανία (ES). Οι μαθητές αυτοί καλούνται να απαντήσουν σε μια ερώτηση όπου οι δυνατές απαντήσεις είναι:

 1. Πολύ συχνά 2. Συχνά 3. Αρκετές φορές     4. Σπάνια    5. Ποτέ

Στην πρώτη φάση επεξεργασίας της ερώτησης πρέπει να καταγραφούν οι Απαντήσεις από κάθε χώρα και να μετρήσουν για κάθε αριθμό απάντησης πόσες φορές υπάρχει, με σκοπό να αναφέρουν για κάθε χώρα, ποια απάντηση είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά.

Για να βοηθήσετε στην επεξεργασία να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1.   α. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

β. Να δημιουργεί δύο πίνακες EL[5] και ES[5] και να καταχωρίζει σε αυτούς την τιμή 0 σε όλα τα στοιχεία τους.

Μονάδες 2

Δ2. Για κάθε μαθητή να διαβάζει το όνομα της χώρας του και τον αριθμό της απάντησής του. Οι δυνατές τιμές για τη χώρα είναι: EL, ES και για την απάντηση 1,2,3,4,5. Η κάθε απάντηση θα πρέπει να προσμετράται σε έναν από τους δύο πίνακες EL[5], ES[5] ανάλογα με τη χώρα και στο αντίστοιχο στοιχείο. Δηλαδή, αν δοθούν για τιμές οι ES και 4, τότε θα πρέπει στο 4ο στοιχείο του πίνακα ES[5] να προστεθεί μια ακόμα καταχώριση. (Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας τιμών)

Μονάδες 5

Δ3. Η προηγούμενη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων και καταχώρισης απαντήσεων θα ελέγχεται από την ερώτηση «για Διακοπή της εισαγωγής πατήστε Δ ή δ», που θα εμφανίζεται, και ο χρήστης θα πρέπει να δώσει το χαρακτήρα Δ ή δ για να σταματήσει την επαναληπτική διαδικασία.

Μονάδες 3

Δ4. Στο τέλος για κάθε χώρα να εμφανίζει ποιος αριθμός απάντησης είχε το μεγαλύτερο ποσοστό, καθώς και το ποσοστό αυτό. Για την υλοποίηση αυτού του ερωτήματος θα χρησιμοποιήσετε δυο φορές το υποπρόγραμμα MΕΓ_ΠΟΣ που θα κατασκευάσετε στο ερώτημα Δ5. Θεωρούμε ότι για κάθε χώρα τα ποσοστά των απαντήσεων είναι διαφορετικά μεταξύ τους και δεν υπάρχει περίπτωση ισοβαθμίας.

Μονάδες 3

Δ5.       Να αναπτύξετε το υποπρόγραμμα ΜΕΓ_ΠΟΣ το οποίο:

 1. Να δέχεται έναν πίνακα ακεραίων 5 θέσεων.
 2. Να βρίσκει το μεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα και σε ποια θέση βρίσκεται.
 3. Να βρίσκει το ποσοστό που κατέχει το μεγαλύτερο στοιχείο σε σχέση με το άθροισμα όλων των στοιχείων του πίνακα.
 4. Να επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα το ποσοστό αυτό, καθώς και την θέση στην οποία βρίσκεται.

Θεωρήστε ότι όλες οι τιμές των πινάκων είναι διαφορετικές και ότι για κάθε χώρα υπάρχει τουλάχιστον μια απάντηση στην ερώτηση.

Μονάδες 7

ΛΥΣΗ

ΘΕΜΑ_Δ_2013_ΙΟΥΝ_ΗΜΕΡ [demo_δεδομένα]


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ_ΙΟΥΝ_ΗΜΕΡ_2013
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: EL[5],ES[5], i, ΑΠ, pos1, pos2
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ποσοστό1, ποσοστό2
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΧΩΡΑ, ΔΙΑΚ

ΑΡΧΗ
!Δ1β Αρχικοποίηση πινάκων μετρητών 
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
   EL[i] <-- 0
   ES[i] <-- 0
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

!Δ2 - Δ3
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΧΩΡΑ ΜΑΘΗΤΗ'
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΧΩΡΑ
  ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ'
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ

!Λόγω του ότι δεν γίνεται έλεγχος εγκυρότητας προτιμώ την απλή επιλογή 
  ΑΝ ΧΩΡΑ = 'EL' ΤΟΤΕ
    ΑΝ ΑΠ=1 ΤΟΤΕ
     EL[1] <-- EL[1] + 1
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΠ=2 ΤΟΤΕ
     EL[2] <-- EL[2] + 1
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΠ=3 ΤΟΤΕ
     EL[3] <-- EL[3] + 1
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΠ=4 ΤΟΤΕ
     EL[4] <-- EL[4] + 1
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΠ=5 ΤΟΤΕ
     EL[5] <-- EL[5] + 1
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

  ΑΝ ΧΩΡΑ = 'ES' ΤΟΤΕ
    ΑΝ ΑΠ=1 ΤΟΤΕ
     ES[1] <-- ES[1] + 1
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΠ=2 ΤΟΤΕ
     ES[2] <-- ES[2] + 1
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΠ=3 ΤΟΤΕ
     ES[3] <-- ES[3] + 1
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΠ=4 ΤΟΤΕ
     ES[4] <-- ES[4] + 1
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΠ=5 ΤΟΤΕ
     ES[5] <-- ES[5] + 1
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

  ΓΡΑΨΕ 'για Διακοπή της εισαγωγής πατήστε Δ ή δ'
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΙΑΚ
 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (ΔΙΑΚ='δ' Ή ΔΙΑΚ='Δ')
 !Δ4
 ΚΑΛΕΣΕ ΜΕΓ_ΠΟΣ(EL, ποσοστό1, pos1)
 ΚΑΛΕΣΕ ΜΕΓ_ΠΟΣ(ES, ποσοστό2, pos2)
 ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΧΩΡΑ:'
 ΓΡΑΨΕ 'EL, απάντηση:', pos1 ,'με ποσοστό ', ποσοστό1
 ΓΡΑΨΕ 'ES, απάντηση:', pos2 ,'με ποσοστό ', ποσοστό2
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

!Δ5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΓ_ΠΟΣ(ΧΩ, ποσοστό, θέση)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΧΩ[5], i, μέγιστο, θέση, S
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ποσοστό
ΑΡΧΗ
!Δ5.2
 μέγιστο <-- ΧΩ[1]
 θέση <-- 1
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 5
   ΑΝ ΧΩ[i]>μέγιστο ΤΟΤΕ
    μέγιστο <-- ΧΩ[i]
    θέση <-- i
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 !Δ5.3
 S <-- 0
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
   S <-- S + ΧΩ[i]
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ποσοστό <-- ΧΩ[θέση] / S * 100 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ