Λύσεις – Πανελλαδικές Μαΐου, Ημερήσια Λύκεια, 2012 (ΑΕΠΠ)

ΘΕΜΑ Γ

Δημόσιος οργανισμός διαθέτει ένα συγκεκριμένο ποσό για την επιδότηση επενδυτικών έργων. Η επιδότηση γίνεται κατόπιν αξιολόγησης και αφορά δύο συγκεκριμένες κατηγορίες έργων με βάση τον προϋπολογισμό τους. Οι κατηγορίες και τα αντίστοιχα ποσοστά επιδότησης επί του προϋπολογισμού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία έργου Προϋπολογισμός έργου σε ευρώ Ποσοστό Επιδότησης
Μικρή 200.000 – 299.999 60%
Μεγάλη 300.000 – 399.999 70%

Η εκταμίευση των επιδοτήσεων των αξιολογηθέντων έργων γίνεται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους. Μετά από κάθε εκταμίευση μειώνεται το ποσό που διαθέτει ο οργανισμός. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:

Γ1. Να διαβάζει το ποσό που διαθέτει ο οργανισμός για το πρόγραμμα επενδύσεων συνολικά, ελέγχοντας ότι το ποσό είναι μεγαλύτερο από 5.000.000 ευρώ.

Μονάδες 2

Γ2. Να διαβάζει το όνομα κάθε έργου. Η σειρά ανάγνωσης είναι η σειρά υποβολής των έργων. Η επαναληπτική διαδικασία να τερματίζεται, όταν αντί για όνομα έργου δοθεί η λέξη «ΤΕΛΟΣ», ή όταν το διαθέσιμο ποσό έχει μειωθεί τόσο, ώστε να μην είναι δυνατή η επιδότηση ούτε ενός έργου μικρής κατηγορίας. Για κάθε έργο, αφού διαβάσει το όνομά του, να διαβάζει και τον προϋπολογισμό του (δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας του προϋπολογισμού).

Μονάδες 6

Γ3. Για κάθε έργο να ελέγχει αν το διαθέσιμο ποσό καλύπτει την επιδότηση, και μόνον τότε να γίνεται η εκταμίευση του ποσού. Στη συνέχεια, να εμφανίζει το όνομα του έργου και το ποσό της επιδότησης που δόθηκε.

Μονάδες 6

Γ4. Να εμφανίζει το πλήθος των έργων που επιδοτήθηκαν από κάθε κατηγορία καθώς και τη συνολική επιδότηση που δόθηκε σε κάθε κατηγορία.

Μονάδες 4

Γ5.  Μετά το τέλος της επαναληπτικής διαδικασίας να εμφανίζει το ποσό που δεν έχει διατεθεί, μόνο αν είναι μεγαλύτερο του μηδενός.

Μονάδες 2

ΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ_2012_ΗΜΕΡ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, erga1, erga2
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ependysi, poso, S1, S2, epidotisi
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ergo
 ΛΟΓΙΚΕΣ: Τέλος_χρημάτων, cat1, cat2

ΑΡΧΗ
 ! Γ1
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:'
  ΔΙΑΒΑΣΕ ependysi
 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ependysi > 5000000

 erga1 <-- 0 ! πλήθος έργων μικρής κατ.
 erga2 <-- 0 ! πλήθος έργων μεγάλης κατ.
 S1 <-- 0 ! άθροισμα επιδοτήσεων μικρής κατ.
 S2 <-- 0 ! άθροισμα επιδοτήσεων μεγάλης κατ.
 
 ! Γ2
 ΓΡΑΨΕ 'ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΥ:'
 ΔΙΑΒΑΣΕ ergo
 ΟΣΟ ergo <> 'ΤΕΛΟΣ' ΚΑΙ ependysi > 200000 * 0.6 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
   cat1 <-- ΨΕΥΔΗΣ
   cat2 <-- ΨΕΥΔΗΣ
   
   ΓΡΑΨΕ 'ΠΟΣΟ ΕΡΓΟΥ'
   ΔΙΑΒΑΣΕ poso
 
   ΑΝ poso >= 200000 ΚΑΙ poso < 299000 ΤΟΤΕ
    cat1 <-- ΑΛΗΘΗΣ
    epidotisi <-- 0.6 * poso
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ poso >= 300000 ΚΑΙ poso < 399000 ΤΟΤΕ
    cat2 <-- ΑΛΗΘΗΣ
    epidotisi <-- 0.7 * poso
   ΑΛΛΙΩΣ
    epidotisi <-- 0
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ! Γ3
   ΑΝ ependysi - epidotisi > 0 ΤΟΤΕ
    ΑΝ epidotisi > 0 ΤΟΤΕ    ! Για να μην εμφανίζονται μη επιδοτούμενα έργα 
      ependysi <-- ependysi - epidotisi
      ΑΝ cat1 = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
       erga1 <-- erga1 + 1
       S1 <-- S1 + epidotisi
      ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ cat2 = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
       erga2 <-- erga2 + 1
       S2 <-- S2 + epidotisi
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
      ΓΡΑΨΕ 'ΕΡΓΟ: ', ergo
      ΓΡΑΨΕ 'ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: ', epidotisi
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

  ΓΡΑΨΕ 'ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΥ:'
  ΔΙΑΒΑΣΕ ergo
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ! Γ4
 ΓΡΑΨΕ 'ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΘΗΚΑΝ:'
 ΓΡΑΨΕ 'ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:', cat1
 ΓΡΑΨΕ 'ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ', S1
 ΓΡΑΨΕ 'ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:', cat2
 ΓΡΑΨΕ 'ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ', S2

 ! Γ5
 ΑΝ ependysi > 0 ΤΟΤΕ
 ΓΡΑΨΕ 'ΑΔΙΑΘΕΤΟ: ', ependysi
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ Δ

Μια εταιρεία ασχολείται με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, με τα οποία οι πελάτες της έχουν τη δυνατότητα αφενός να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για να καλύπτουν τις ανάγκες της οικίας τους, αφετέρου να πωλούν την πλεονάζουσα ενέργεια προς 0,55€/kWh, εξασφαλίζοντας επιπλέον έσοδα. Η εταιρεία αποφάσισε να ερευνήσει τις εγκαταστάσεις που πραγματοποίησε την προηγούμενη χρονιά σε δέκα (10) πελάτες που βρίσκονται ο καθένας σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας.

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. (μονάδα 1)

β. Να διαβάζει για κάθε πελάτη το όνομά του και το όνομα της πόλης στην οποία διαμένει και να τα αποθηκεύει στον δισδιάστατο πίνακα ΟΝ[10,2]. (μονάδα 1)

γ. Να διαβάζει το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh που παρήγαγαν τα φωτοβολταϊκά συστήματα κάθε πελάτη, καθώς και το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσε κάθε πελάτης για κάθε μήνα του έτους, και να τα αποθηκεύει στους πίνακες Π[10,12] για την παραγωγή και Κ[10,12] για την κατανάλωση αντίστοιχα (δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων). (μονάδες 2)

Μονάδες 4

Δ2. Να υπολογίζει την ετήσια παραγωγή και κατανάλωση ανά πελάτη καθώς και τα ετήσια έσοδά του σε ευρώ (€). Θεωρήστε ότι για κάθε πελάτη η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι μεγαλύτερη ή ίση της ενέργειας που έχει καταναλώσει.

Μονάδες 4

Δ3.    Να εμφανίζει το όνομα της πόλης στην οποία σημειώθηκε η μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Μονάδες 3

Δ4.    Να καλεί κατάλληλο υποπρόγραμμα με τη βοήθεια του οποίου θα εμφανίζονται τα ετήσια έσοδα κάθε πελάτη κατά φθίνουσα σειρά.     Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα που χρειάζεται για το σκοπό αυτό.

Μονάδες 5

Δ5.    Να εμφανίζει τον αριθμό του μήνα με τη μικρότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Θεωρήστε ότι υπάρχει μόνο ένας τέτοιος μήνας.

Μονάδες 4

ΛΥΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ_2012_ΗΜΕΡ
! Δ1α
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Π[10,12], Κ[10,12] , ΕΣΟΔΑ[10], ΣΠ[10], ΣΚ[10], ΜΚ[12], Μέγιστο, Ελάχιστο
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, θέση_ελ
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[10,2]

ΑΡΧΗ
! Δ1β
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
   ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ'
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[i, 1]
   ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΠΟΛΗ'
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[i, 2]
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Δ1γ
 ΓΡΑΨΕ 'ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ'
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
   ΓΡΑΨΕ 'ΠΕΛΑΤΗΣ ', i
   ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
     ΔΙΑΒΑΣΕ Π[i, j], Κ[i, j]
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Δ2
 ! Αρχικοποίηση πινάκων μετρητών
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
   ΣΠ[i] <-- 0   ! Σύνολο Παραγωγής ανά Πελάτη
   ΣΚ[i] <-- 0   ! Σύνολο Κατανάλωσης ανά Πελάτη
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
   ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
     ΣΠ[i] <-- ΣΠ[i] + Π[i, j]
     ΣΚ[i] <-- ΣΚ[i] + Κ[i, j]
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
   ΕΣΟΔΑ[i] <-- ( ΣΠ[i] - ΣΚ[i] ) * 0.55
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Δ3 Έυρεση μέγιστης παραγωγής
 Μέγιστο <-- ΣΠ[1]
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10
   ΑΝ ΣΠ[i] > Μέγιστο ΤΟΤΕ
    Μέγιστο <-- ΣΠ[i]
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΡΑΨΕ 'ΠΟΛΗ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: '
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
   ΑΝ ΣΠ[i]= Μέγιστο ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ ΟΝ[i, 2]
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Δ4
 ΚΑΛΕΣΕ ταξ_πινακα_εσοδων(ΕΣΟΔΑ,ΟΝ)
 ΓΡΑΨΕ 'ΕΣΟΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΦΘΙΝ):'
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
   ΓΡΑΨΕ 'ΠΕΛ.', ΟΝ[i,1], ΕΣΟΔΑ[i]
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Δ5
 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
   ΜΚ[j] <-- 0
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
   ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
     ΜΚ[j] <-- ΜΚ[j] + Π[i, j]
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 Ελάχιστο <-- ΜΚ[1]
 θέση_ελ <-- 1
 ΓΙΑ j ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 12
   ΑΝ ΜΚ[i] > Μέγιστο ΤΟΤΕ
    Ελάχιστο <-- ΜΚ[i]
    θέση_ελ <-- i
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΓΡΑΨΕ 'ΜΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ', Ελάχιστο
 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
   ΑΝ ΜΚ[j] = Ελάχιστο ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ Θέση_ελ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ταξ_πινακα_εσοδων(πιν,ονομ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: πιν[10], temp
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ονομ[10,2], temp2
ΑΡΧΗ
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10
   ΓΙΑ j ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ ΒΗΜΑ -1
     ΑΝ πιν[j]>πιν[j-1] ΤΟΤΕ
      temp <-- πιν[j]
      πιν[j] <-- πιν[j-1]
      πιν[j-1] <-- temp
     ! Παράλληλα ταξινομούνται και τα ονόματα των πελατών
      temp2 <-- ονομ[j,1]
      ονομ[j,1] <-- ονομ[j-1,1]
      ονομ[j-1,1] <-- temp2
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Τα θέματα σε pdf, 2012, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια