Θέμα Γ, 2004, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Σε κάποια εξεταστική δοκιμασία κάθε γραπτό αξιολογείται αρχικά από δύο βαθμολογητές και υπάρχει περίπτωση το γραπτό να χρειάζεται αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

 1. Αν ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ίσος με το μέσο όρο (Μ.Ο.) των βαθμών των δύο πρώτων βαθμολογητών, τότε ο τελικός βαθμός είναι ο Μ.Ο.
 2. Αν ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι μικρότερος από το μικρότερο βαθμό (ΜΙΝ) των δύο πρώτων βαθμολογητών, τότε ο τελικός βαθμός είναι ο ΜΙΝ.
 3. Διαφορετικά, ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος του βαθμού του τρίτου βαθμολογητή με τον πλησιέστερο προς αυτόν βαθμό των δύο πρώτων βαθμολογητών.

Να αναπτύξετε αλγόριθμο υπολογισμού του τελικού βαθμού ενός γραπτού με αναβαθμολόγηση, ο οποίος:

α. να διαβάζει τους βαθμούς του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου βαθμολογητή ενός γραπτού.

Μονάδες 2

β. να υπολογίζει και να εκτυπώνει το μεγαλύτερο (ΜΑΧ) και το μικρότερο (ΜΙΝ) από τους βαθμούς του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή.

Μονάδες 6

 

γ. να υπολογίζει και να εκτυπώνει τον τελικό βαθμό του γραπτού  σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Μονάδες 12

Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι και οι τρεις βαθμοί είναι θετικοί ακέραιοι αριθμοί και δεν απαιτείται έλεγχος των δεδομένων.

Θέματα σε pdf, 2004,Επαναληπτικές, Ημερήσια

Θέμα Δ, 2004, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρήστε ότι μετέχουν 15 συνδυασμοί κομμάτων, οι οποίοι θα μοιραστούν 24 έδρες σύμφωνα με το ποσοστό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν. Κόμματα που δεν συγκεντρώνουν ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το 3% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων δεν δικαιούνται έδρα.

Για κάθε κόμμα, εκτός του πρώτου κόμματος, ο αριθμός των εδρών που θα λάβει υπολογίζεται ως εξής: Το ποσοστό των έγκυρων ψηφοδελτίων πολλαπλασιάζεται επί 24 και στη συνέχεια το γινόμενο διαιρείται με το άθροισμα των ποσοστών όλων των κομμάτων που δικαιούνται έδρα. Το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει είναι ο αριθμός των εδρών που θα λάβει το κόμμα.

Το πρώτο κόμμα λαμβάνει τις υπόλοιπες έδρες.

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

α. να διαβάζει και να αποθηκεύει σε μονοδιάστατους πίνακες τα ονόματα των κομμάτων και τα αντίστοιχα ποσοστά των έγκυρων ψηφοδελτίων τους.

Μονάδες 4

β. να εκτυπώνει τα ονόματα και το αντίστοιχο ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων των κομμάτων που δεν έλαβαν έδρα.

Μονάδες 4

γ.   να εκτυπώνει το όνομα του κόμματος με το μεγαλύτερο ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων.

Μονάδες 4

δ.   να υπολογίζει και να εκτυπώνει το άθροισμα των ποσοστών όλων των κομμάτων που δικαιούνται έδρα.

Μονάδες 4

ε.    να εκτυπώνει τα ονόματα των κομμάτων που έλαβαν έδρα και τον αντίστοιχο αριθμό των εδρών τους.

Μονάδες 4

Παρατηρήσεις: α ) Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν δύο κόμματα που να έχουν το  ίδιο ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων.

β) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Α_Μ(x) που επιστρέφει το ακέραιο μέρος του πραγματικού αριθμού x.

γ) Τα ποσοστά να θεωρηθούν επί τοις εκατό (%).

Παρατηρήσεις που αφορούν τα ΘΕΜΑΤΑ 2ο, 3ο, 4ο

 1. Οι εντολές σε έναν αλγόριθμο μπορούν ισοδύναμα να γραφούν με μικρά ή κεφαλαία γράμματα.
 2. Όπου γίνεται  χρήση  εισαγωγικών, μπορούν ισοδύναμα να χρησιμοποιηθούν μονά ( ‘ ) ή διπλά εισαγωγικά ( ” ).

Θέματα σε pdf, 2004,Επαναληπτικές, Ημερήσια

Θέμα B, 2004, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:

Αλγόριθμος Αριθμοί_ΜΕΡΣΕΝ

Διάβασε Α

B<-4

C<-2

Αρχή_επανάληψης

Β<-(Β^2) – 2

      Εμφάνισε Β

C<- C + 1

Μέχρις_ότου C > (Α – 1)

D <- (2^Α) – 1

Ε<-Β ΜΟD D

Εμφάνισε D

Αν Ε = 0 τότε

F <- (2^(C – 1)) * D

      Εμφάνισε “Τέλειος αριθμός:”, F

G<- 0

      Όσο F > 0 επανάλαβε

              Ρ <- Ρ DIV 10

      Τέλος_επανάληψης

       Εμφάνισε G

Τέλος_αν

Τέλος Αριθμοί_ΜΕΡΣΕΝ

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που τυπώνει ο παραπάνω αλγόριθμος, αν του δώσουμε τιμές εισόδου:

α.   3

Μονάδες 12

β.   4

Μονάδες 8

Θέματα σε pdf, 2004,Επαναληπτικές, Ημερήσια

Ερώτημα 5*, Θέμα Α, 2004, Επαναληπτικές, Ημερήσια

 1. Τι καλείται αλφάβητο μιας γλώσσας;
 2. Από τι αποτελείται το λεξιλόγιο μιας γλώσσας;
 3. Τι είναι το τυπικό μιας γλώσσας;
 4. Τι είναι το συντακτικό μιας γλώσσας;

Μονάδες 8

*Κεφ.1, Εκτός ύλης

Θέματα σε pdf, 2004,Επαναληπτικές, Ημερήσια

Ερώτημα 4, Θέμα Α, 2004, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Δίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών:

Α <-x

Όσο A < = y επανάλαβε

A<- Α + z

Τέλος_επανάληψης

Να γράψετε στο τετράδιό σας πόσες φορές εκτελείται η εντολή A <- Α + z για κάθε έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς των τιμών των μεταβλητών x, y και z:

1.   x = 0 y = 8 z = 3
2.   x = 7 y = 10 z = 5
3.   x = -10 y = -5 z = -1
4.   x = 10 y = 5 z = 2

Μονάδες 8

Θέματα σε pdf, 2004,Επαναληπτικές, Ημερήσια

Ερώτημα 3, Θέμα Α, 2004, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

 1. Η λογική πράξη “ή” μεταξύ δύο προτάσεων είναι ψευδής, όταν οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις είναι ψευδής.
 2. Η FORTRΑΝ αναπτύχθηκε ως γλώσσα κατάλληλη για την επίλυση μαθηματικών και επιστημονικών προβλημάτων.
 3. Η εντολή GOTO που αλλάζει τη ροή εκτέλεσης ενός προγράμματος είναι απαραίτητη στο δομημένο προγραμματισμό.
 4. Τα συντακτικά λάθη στον πηγαίο κώδικα εμφανίζονται κατά το στάδιο της μεταγλώττισής του.
 5. Η Java χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για προγραμματισμό στο Διαδίκτυο (Internet).

Μονάδες 10

Θέματα σε pdf, 2004,Επαναληπτικές, Ημερήσια

Ερώτημα 2, Θέμα Α, 2004, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που αντιστοιχούν σωστά. (Να σημειωθεί ότι σε κάποιους τελεστές της Στήλης Α αντιστοιχούν περισσότερα από ένα σύμβολα της Στήλης Β).

Στήλη Α

Τελεστές

Στήλη Β

Σύμβολα

1. αριθμητικός τελεστής

α.        >

2. λογικός τελεστής

β.  MOD

3. συγκριτικός τελεστής

γ.          *

δ.      όχι

Μονάδες 4

Θέματα σε pdf, 2004,Επαναληπτικές, Ημερήσια

Ερώτημα 1, Θέμα Α, 2004, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

 1. Η ουρά και η στοίβα μπορούν να υλοποιηθούν με δομή πίνακα.
 2. Η εξαγωγή (dequeue) στοιχείου γίνεται από το εμπρός άκρο της ουράς.
 3. Η απώθηση (pop) στοιχείου γίνεται από το πίσω άκρο της στοίβας.
 4. Κατά τη διαδικασία της ώθησης πρέπει να ελέγχεται αν η στοίβα είναι γεμάτη.
 5. Η ώθηση (push) στοιχείου είναι μία από τις λειτουργίες της ουράς.

Μονάδες 10

Θέματα σε pdf, 2004,Επαναληπτικές, Ημερήσια